odborní garanti
Galérie Schemnitz


VLADIMÍR  BESKID

kurátor

2017

 

 

PhDr. Vladimír Beskid, slovenský historik umenia, freelance kurátor a kultúrny manažér. Absolvoval teóriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985). Od roku 1999 – člen medzinárodnej organizácie AICA. Žije a pracuje v Trnave a Bratislave.
Pracoval v mnohých kultúrnych inštitúciách a projektoch, okrem iného  v rokoch 2005-11 bol riaditeľom Galérie Jána Koniarka v Trnave. V rokoch 2011 – 14 bol umeleckým riaditeľom projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Pedagogicky pôsobil na mnohých vysokých školách (Fakulta umení TU Košice, PdF Trnavskej univerzity, VŠVU Bratislava). Je spoluzakladateľom Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach (1998) a Kunsthalle Košice (2013). Od roku 1987 bol kurátorom a spolukurátorom takmer 20 medzinárodných výstav, napr.  Vzdálené podobnosti, NG Praha 1999; Fremdkőrper, GJK Trmava, KB Berlín 2006; Transformace identity 89-09, DU Brno, MUSA Wien 2009; TRIKO -Trienále súčasného obrazu 2013; 6. Moskovské bienále – special projects, 2015 a pod.  Z publikačnej činnosti: The Situation of Visual Culture in Post-War Slovakia, In: IRWIN (edit.): EAST ART MAP – Contemporary Art and Eastern Europe, Afterall Books and The MIT Press  Cambridge 2006; Neokonceptuálne a postkonceptuálne smerovania v 90. rokoch, In: Rusinová, Z. a kol.: Umenie 20. storočia na Slovensku, SNG Bratislava 2000.

 

PhDr. Vladimír Beskid is an art historian, freelance curator and cultural manager. He graduated from the Philosophical Faculty of the Comenius University in Bratislava (1985) where he studied Art Theory and History. He has been a member of the International Association of Art Critics (AICA) since 1999. He lives and works in Trnava and Bratislava.
Vladimír Beskid has worked for a number of cultural institutions: for example, he was the director of the Jan Koniarik Gallery in Trnava (2005 – 2011). He has also been involved in working on several projects, e.g., he was the director of the Košice – European Capital of Culture project (2011 to 2014).  He worked as a teacher at universities – Faculty of Arts, Technical University in Košice; Faculty of Education, Trnava University; VŠVU – Fine Arts Academy, Bratislava. He is the cofounder of the Fine Arts and Intermedia Department of the Faculty of Arts, Technical University in Košice (1998) and of the Kunsthalle in Košice (2013).
Since 1987, he has been the curator or co-curator of almost 20 international exhibitions; for example, Vzdálené podobnosti (Distant Similarities), National Gallery in Prague in 1999; Fremdkőrper, GJK Trmava; KB Berlin 2006; Transformace identity (Identity Transformation) 89-09, DU Brno; MUSA Wien 2009; TRIKO – Trienále súčasného obrazu (Triennale of Contemporary Painting) 2013; 6th Moscow Biennale – special projects, 2015; etc.  His publication works include: The Situation in Visual Culture in Post-War Slovakia, In: IRWIN (edit.): EAST ART MAP – Contemporary Art and Eastern Europe, Afterall Books and The MIT Press Cambridge, 2006; Neo-conceptual and post-conceptual movement in 1990s, In: Rusinová, Z. et al.: Umenie 20. storočia na Slovensku (The Arts of the 20th Century in Slovakia), SNG Bratislava 2000.


Omar Mirza

kurátor

2016

 

Mag.phil. Omar Mirza (*1981) is a History of Art graduate from the University of Vienna. Since September 2006, he has been an expert researcher and custodian of collections for the Nitrianska Gallery (Gallery of the city of Nitra), for which he has prepared about forty individual and collective exhibitions of contemporary artists from both Slovakia and abroad. In addition to working for Nitrianska Gallery, he has been engaged in several curatorship projects in Slovakia and abroad (e.g., Praguebiennale 4), and he writes fine-art critiques and publishes articles and reviews on events in contemporary art. In 2011 – 2012, he was manager of the Faica Gallery – a gallery of the critics of the Slovak section of AICA (AICA – International Association of Art Critics), of which he is a member. Besides his professional activities, Omar Mirza devotes his time to popularizing contemporary arts and is active in several media as a moderator or author of broadcasts. 

From 2008 through 2014, he produced 190 parts of Hore bez (Topless) – an internet programme on visual arts. During 2014 – 2016, Omar Mirza moderated a weekly programme on the fine arts, entitled Fokus. In 2016 – 2017, he was the co-author, dramaturge, script-writer, and moderator of a 10-part programme on contemporary arts – Omar and Božena – on the internet portal vju.sk. 

At the end of 2017, he was named critic of the year by the Academy of Contemporary Art (ASK) and the first laureate of its ASK? Prize.

Mag.phil. Omar Mirza (*1981) je absolventom odboru dejiny umenia na Viedenskej univerzite. Od septembra 2006 pracuje na pozícii odborno-výskumného pracovníka a kustóda zbierok v Nitrianskej galérii, pre ktorú kurátorsky pripravil zhruba štyridsiatku samostatných a kolektívnych výstav súčasných umelcov zo Slovenska a zo sveta. Okrem práce pre Nitriansku galériu má za sebou viacero kurátorských aktivít doma a v zahraničí (napr. Praguebiennale 4), venuje sa výtvarnej kritike, uverejňuje články a recenzie o dianí v súčasnom umení. V rokoch 2011 – 2012 riadil bratislavskú Galériu Faica – galériu kritikov slovenskej sekcie AICA (Medzinárodnej asociácie kritikov umenia), ktorej je členom. Okrem odborných aktivít sa venuje najmä popularizácii súčasného umenia, pôsobí v rôznych médiách ako moderátor či tvorca relácií.

V rokoch 2008 – 2014 vyrobil 190 dielov internetovej relácie o vizuálnom umení Hore bez. V rokoch 2014 – 2016 moderoval na Rádiu Devín raz týždenne reláciu Fokus o výtvarnom umení. V rokoch 2016 – 2017 bol spoluautorom, dramaturgom, scenáristom a moderátorom 10-dielnej relácie o súčasnom umení Omar a Božena na internetovom portáli vju.sk.

V závere roka 2017 sa stal Kritikom roka a laureátom ceny ASK?.


Diana Majdáková

kurátorka

2013-2015

 

 

Mgr. Diana Majdáková (*1983) vyštudovala odbor Veda o výtvarnom umení v na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracuje ako kurátorka, umelecká publicistka a kultúrna manažérka. Dlhodobo pracuje v neziskovom sektore ako autorka a koordinátorka umeleckých a vzdelávacích aktivít. Je lektorkou vzdelávacieho programu o umení Art Academy (Bratislava). Publikuje v odborných časopisoch (Flash Art Czech and Slovak Edition), v masmédiách (Denník N), na blogoch (Art Academy, SME a pod.). Je autorkou a editorkou publikácie Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku (Art Academy, Slovart 2014). Pôsobila v galérii súčasného umenia SPACE (Bratislava), stála pri zrode a je autorkou programovej stratégie galérie Schemnitz (Banská Štiavnica) a odbornou konzultantkou súkromnej galérie Dub gallery (Pelhřimov). Kurátorsky vedie projekt umenia vo verejnom priestore Neviditeľná Štiavnica (Banská Štiavnica). Venuje sa viacerým kultúrnym projektom s presahmi mimo sféry vizuálneho umenia (Beautiful people, Partizáni a.i.).

 

Mgr. Diana Majdáková (*1983) studied Fine Art Science at the Philosophical Faculty of Comenius University in Bratislava. She works as a curator, art publicist, and cultural manager, has extensive experience in the non-profit sector as a designer and coordinator of art and educational activities, and is a trainer for Art Academy – an art education programme in Bratislava. She also publishes in professional magazines (Flash Art Czech and Slovak Edition), the mass media (Denník N – a daily newspaper), and on blogs (Art Academy, SME daily, etc.), and was author and editor of Fifty contemporary artists in Slovakia (Art Academy, Slovart 2014). Diana Majdáková worked in the SPACE Gallery of contemporary art (Bratislava), was at the birth of and designed the programme strategy for Schemnitz Gallery (Banská Štiavnica), and works as an expert consultant for Dub Gallery (a private gallery in Pelhřimov, CR). She is leader of an art project for public spaces called Neviditeľná Štiavnica/Invisible Štiavnica (Banská Štiavnica), and also engages in cultural projects reaching beyond the sphere of the visual arts (Beautiful people, Partizáni/Partisans, etc.).