kultúrne spoje CZ-sk

prednasky

Cyklus ôsmich prednášok
popredných českých umelcov
a teoretikov umenia
v Galérii Schemnitz

      Galéria Schemnitz v Banskej Štiavnici realizuje prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení Kultúrne spoje CZ-SKs finančnou u podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. 


Projekt prinesie do Banskej Štiavnice prednášky významných osobností českého súčasného umenia – umelcov a špičkových pedagógov. Prednáškový cyklus sa snaží podporiť spojenie nášho a českého kultúrneho priestoru a otvoriť tak priestor pre nové poznatky o súčasnom vizuálnom umení. Odborným garantom projektu je historik umenia a kurátor PhDr. Vladimír Beskid. Prednáškový cyklus sa bude realizovať od apríla 2017
do decembra 2017.

A SERIES OF EIGHT PRESENTATIONS
BY RENOWNED CZECH ARTISTS
AND ART THEORETICIANS
IN SCHEMNITZ GALLERY

      A series of presentations about contemporary visual art is entitled Kultúrne spoje CZ-SK (Cultural Links CZ-SK). Schemnitz Gallery in Banská Štiavnica is implementing it thanks to funding from the Office of the Government of the SR – Culture of Minorities Programme 2017.

In the course of the project, presentations by renowned representatives of contemporary Czech visual art – artists and top art educators – will be offered to the public in Banská Štiavnica. One of the goals of the series of presentations is to promote links between Slovak and Czech cultural environments, thus opening space for gaining new knowledge on contemporary visual art. The project was designed and is supervised by PhDr. Vladimír Beskid, an art historian and curator. The presentations will be held from April to December 2017. 

 
2188.jpg
 

7.12.2017 o 14:00 hod

Pátranie autora
jeho výukovým archívom

Jiří Černický:

Fotografia:  Nguyen Phuong Thao, Zdroj: Reflex.cz

Fotografia: Nguyen Phuong Thao, Zdroj: Reflex.cz

Galéria Schemnitz prichádza s poslednou prednáškou v rámci svojho vzdelávacieho projektu Kultúrne spoje CZ-SK. Tentokrát ponúkne stretnutie s Jiřím Černickým, renomovaným českým multimediálnym umelcom. Prednášajúci zoznámi poslucháčov so svojim bohatým vizuálnym archívom – je to pestrá panoráma aktuálneho umenia a mozaika rozličných médií. Cez nahliadnutie do sveta diela Jiřího Černického sa priblížime i k osobnému pohľadu umelca na štruktúru súčasného svetového a domáceho umenia.  Jiří Černický tak odkryje nielen to, čo ho zaujíma a čo ovplyvňuje jeho prácu, ale predstaví aj rozličné modely dnešnej vizuálnej kultúry. 

Doc. Mgr. akad. mal. Jiří ČERNICKÝ (1966, Ústí nad Labem) – významný český intermediálny umelec a pedagóg.  Absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe (1997). V roku 1996 získal Sorosovu cenu, v roku 1998 sa stal víťazom Ceny J. Chalupeckého a v roku 2007 získal ocenenie October Salon Award, Belehrad. Realizoval niekoľko študijných pobytov: 1998 – Headlands, San Francisco; 2001 – Tent Gallery and MAMA Gallery, Rotterdam (NL); 2008 – Spaces Gallery, Cleveland. Posledné solo výstavy: 2016 – Divoké sny, Rudolfínum Praha; Metodické sny, Kunsthalle Košice. V súčasnosti je vedúcim Ateliéru maľby na Vysokej škole umelecko-priemyselnej  v Prahe.

Srdečne Vás pozývame!


20.11.2017 o 16:00 hod

Anna Vartecká:

Šedivé zlato
Grey Gold

anna.jpg

vek a rod v tvorbe českých a slovenských umelkýň  nad 65

Akým spôsobom sa s problematikou pokročilého veku a rodového vymedzenia tvorby vyrovnáva vizuálne umenie a jeho spriaznené teórie? Skúsenosť žien a mužov nie je podmienená iba pohlavím, ale nemôžeme ani povedať, že sa formuje nezávisle na ňom. Podobne nie je pokročilý vek – staroba – len biologickým určením, ale predovšetkým kultúrne konštruovaným pojmom. Galéria Schemnitz v rámci projektu Kultúrne spoje CZ-SK pozvala Annu Varteckú, ktorá sa vo svojej prednáške bude venovať vybraným aspektom genderovej skúsenosti ženy – umelkyne v československom kontexte druhej polovice 20. storočia a pokúsi sa na konkrétnom príklade úspešného medzinárodného výstavného projektu  (Grey Gold 65 +) ilustrovať posun feministických teórií ako aj rolí inštitúcií na našej umeleckej scéne. 


Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. (*1975) – česká teoretička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Zaoberá sa predovšetkým dejinami fotografie a grafického dizajnu, kritikou súčasného vizuálneho umenia a jeho presahmi do rodových štúdií a sociológie. Publikovala odborné state v monografiách umelcov (Blažej Baláž, Trnava 2003; Svatopluk Klimeš, Praha 2017). Ako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácich a zahraničných projektoch    (napr. Grey Gold –neskorá tvorba českých a slovenských umelkýň 65+; Dom umenia Brno 2013; Milota Havránková, GHMP Praha 2015/16). V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia Fakulty umení a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Srdečne pozývame!


7.11.2017 o 16:00 hod

Peter Kvíčala:

Len pre tvoje oči
For Your Eyes Only

TER3c6f9e_F_1B4E2405.jpg

Rytmus, opakovanie, slávnosť a sviatočnosť, ornament, procesualita, povrch a spiritualita... Akým spôsobom sa menované témy môžu objaviť vo výtvarnom umení a čo vedie umelcov k ich využívaniu? K objasneniu týchto postupov povedie prednáška výnimočného umelca a vysokoškolského pedagóga Petra Kvíčalu, ktorý pôsobí v Brne. V utorok 7. novembra 2017 nám v Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici predstaví nielen svoju cestu k maľbe a intervenciám do architektúry, či maliarskym inštaláciám, ale prehovorí tiež o dôvodoch a pozadí vzniku týchto diel ako aj o témach, ktoré sú s nimi spojené. 

Prof. MgA. Petr Kvíčala (nar. 1960, Svitavy), český maliar a vysokoškolský pedagóg. Popredná osobnosť českej abstraktnej maľby, od 80. rokov 20. storočia  priekopník v presadzovaní ornamentu a rytmu v českej maľbe. Často pracuje v rozsiahlych maliarskych cykloch (napr. Vlny, Tapety, Sviatočné obrusy pre všedný deň, Tenké línie, Memory a pod.). Od roku 1995 bol autorom početných realizácií v architektúre vo Švajčiarsku, Nemecku a v Čechách.  V súčasnosti pôsobí ako vedúci Ateliéru maľby 3 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne.

Prednáška profesora Kvíčalu je šiestou prednáškou vzdelávacieho projektu Kultúrne spoje CZ – SK, v ktorom predstavujeme tvorbu českých umelcov, či prácu kurátorov, historikov umenia a galeristov.

Srdečne pozývame.


10.10.2017 o 16:00 hod

 František Kowolowski:  

 

Problematika času v efemérnom umení performancie a inštalácie

frantisek-kowolowski-teritorium-199_0.jpg

"Mať vedomie znamená práve mať čas." E. Lévinas

Oblasti a témy súčasného vizuálneho umenia sú takmer nevyčerpateľné. Dôkazom je prednáškový cyklus Galérie Schemnitz ktorý postupne predstavuje významné osobnosti súčasného českého umenia, kunzhistorie a teórie umenia a témy, ktorými sa tieto osobnosti zaoberajú.
Piata prednáška projektu Kultúrne spoje CZ – SK Františka Kowolowského sa bude venovať problematike času a umeleckého diela, predovšetkým umeniu performancie, inštalácie a iným efemérnym formám umenia, t.j. tým s dočasným trvaním (dôležitá je pritom ich premenlivosť v čase, efemérnosť). Autor prednášky sa opiera o filozofickú terminológiu vychádzajúcu z Heideggerovej fenomenológie
a dotýka sa postmoderných tém ako vyprázdnenie, zrkadlenie, nomadizmus, centrá a periférie apod.
Autor sa zaoberá problémom cyklického času v umení performancie a rituálom ako formou utvárania každodennej činnosti v takomto type umeleckého diela.

Doc. MgA. František Kowolovski (nar. 1967, Třinec) český Intermediálny umelec – performer, kurátor, pedagóg, absolvent Akadémie výtvarných umení vo Varšave, spoluzakladateľ skupiny František Lozinski (2005) a medzinárodného festivalu Malamut v Ostrave. Dlhoročný kurátor súčasného umenia v Dome umenia v Brne. V súčasnosti pedagóg a Dekkan Fakulty umenia Ostravskej univerzity v Ostrave.
Žije a tvorí v Ostrave.


28.9.2017 o 16:00 hod

Marika Kupková:  Krehké a iné kino

Život videa v súčasnej galerijnej prevádzke

 

  Ďalšia prednáška o súčasnom vizuálnom umení v Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici sa bude venovať málo diskutovanej téme videoartu. Prednášajúca Marika Kupková z Masarykovej Univerzity v Brne nás pozve na stretnutie so súčasným českým umením pohyblivého obrazu (videoartom), ktoré predstaví z historicko-kultúrnych, inštitucionálnych i estetických hľadísk. Prednáška upozorní na niektoré súvisiace problémy, akými sú nedostatočná a nesystematická archivácia pohyblivého obrazu, nefunkčné distribučné kanály a verejná podpora. Mária Kupková sa bude tiež venovať kurátorským projektom, ktoré poukazujú na rozdielnosť vnímania u diváka v kine a v galérii. Tieto dva typy diváckeho nastavenia a očakávania úspešne premosťuje film a video, ktoré putujú medzi výtvarným a kinematografickým poľom.  


Mgr. Marika Kupková PhD.  (1973) je poprednou českou historičkou umenia a kurátorkou. Programovo sa venuje mediálnym a sociálnym presahom filmu, pohyblivého obrazu a súčasnej vizuálnej kultúry. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, je dlhoročnou vedúcou
Galerie TIC v Brne.

21686766_1701548656545956_3180943573526896831_o.jpg

12.6.2017 o 15:00 hod

prof. Jiří David:  Nikdy sa neobzeraj, zomrieš ...

 

          Galéria Schemnitz v Bankej Štiavnici systematicky prináša do stredoslovenského regiónu kvalitné súčasné umenie a jeho reflexiu. Od apríla 2017 organizuje prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení s názvom Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý pokračuje treťou prednáškou. Hosťom v galérii v júni bude výrazný český umelec a vysokoškolský pedagóg Jiří David, ktorý sa na pôdoryse súčasnej českej scény pokúsi definovať a asociovať vlastnú interpretáciu svojej doterajšej tvorby, aby sa zmyslovo projektoval do role vnímateľa a tvorí tak nový obraz. Vyzerá ako obraz a je to obraz ... Vydajte sa s nami na zaujímavú cestu pozorovania, vnímania a objavovania umenia v Galérii Schemnitz. Prednáškový cyklus zostavil a odborne garantuje Vladimír Beskid.

Všetkých srdečne pozývame

          Prof. Jiří David (1956), intermediálny český umelec, maliar, fotograf, vysokoškolský pedagóg. Od polovice 80. rokov výrazne spoluvytvára českú súčasnú scénu. Absolvoval AVU v Prahe (1987), je spoluzakladateľom skupiny Tvrdohlaví (od 1987). Prezentuje široké spektrum médií a prístupov - od postmodernej maľby a symbolov, cez betónové obrazy a fotografické série (Skryté podoby) až po realizácie vo verejnom priestore (neónové Srdce nad hradom, 2002; Kľúčová socha 2010). V roku 2015 prezentoval zrkadlovú interpretáciu Muchovho diela (Apoteóza) v česko-slovenskom pavilóne na bienále v Benátkach. Žije v Prahe a pedagogicky pôsobí na UMPRUM v Prahe a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.


25. mája 2017 o 16:00 hod

Jiří Surůvka:
Batman vs. Jánošík - performance v službách ľudu

Príspevok Jiřího Surůvky predstaví aktuálnu ostravskú scénu aprinesie vlastné podanie súčasného akčného umenia - kabaretu, skečov, ironických a humorných podôb, či priamo intervencií vo verejnom priestore.  Zároveň prezentuje osobitý pohľad autora na úlohu a mýtus hrdinov a antihrdinov v súčasnej spoločnosti - veď umelec sa sám často štylizuje za "Batmana-tučka".

Doc. Mgr. Jiří Surůvka (1961) - český umelec, performér, vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti  vedúci Ateliéru video, intermédií a performance na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave. Od začiatku 90. rokov kľúčová postava ostravskej scény s medzinárodným uznaním (2001 - účasť na 49. bienále v Benátkách). Spoluzakladateľ kabaretu "Návrat mistru zábavy", medzinárodného festivalu performance"Malamut", výstavného projektu "Kolmo k ose", kurátor mnohých výstav. Žije a tvorí v Ostrave.

jirka_suruvka_pozvánka.JPG

28. Apríla 2017, o 11:00 a 16:00 hod

MICHAL KOLEČEK: BYTIE V OBRAZE

kolecek

      V prvej prednáške pre Galériu Schemnitz s názvom „Bytie v obraze“ sa bude prof. Michal Koleček venovať apropriácii a interpretácii totalitných vizuálnych kódov v súčasných umeleckých dielach a hľadaniu demokratickej identity v stredoeurópskom spoločenskom kontexte.  

      Ako reflektujeme našu stredoeurópsku minulosť? Ako sa v súčasnosti tvoria naše etické normy vo vzťahu k totalitarizmu? A ako do tohto procesu vstupuje mediálna komunikácia a umenie?

     Podľa tvorcu prednášky práve umelecký zásah predstavuje aktivizujúcu stratégiu, ktorá otvára priestor k pomenovaniu mechanizmov totalitnej minulosti a v prítomnosti nastavuje zrkadlo stále viac limitovanej demokracii.