Jednou z kľúčových osobností slovenskej súčasnej maľby je Dorota Sadovská (1973). Do aktuálneho obrazu vnáša témy, ktoré sa v posledných desaťročiach v slovenskom maliarstve objavovali len sporadicky - realistickú figuráciu, akt, monumentálny portrét a kresťanskú ikonografiu. Nepôsobí v tomto rámci iba v oblasti maľby, realizuje sa aj vo fotografii, priestorovej inštalácii, objekte či videu. Sadovskej videnie ľudského tela je zbavené primárne erotických konotácií, čo funguje tak v prípade skúmania vizuálnych kvalít telesných fragmentov (fotografie rukami deformovaného poprsia, neidentifikovateľné záhyby kože, detail pokožky s ochlpením…), ako aj pri zobrazovaní svätcov (a duchovných bytostí) mimo zaužívaných kánonov. Cykly jej prác sa rozlišujú témou i formálnym prevedením, no spája ich autorkina schopnosť inovácie v spracovaní námetu špecifickým vizuálnym jazykom. Jednotlivé problémy skúma hĺbkovo a v dlhodobých časových horizontoch, čo sa odráža aj v sériovom spôsobe tvorby. Pravdepodobne najobsiahlejším súborom diel je cyklus kvázi-portrétov, v ktorom maľovala podobizne ľudí v netypických podhľadoch a skratkách odhaľujúcich oblasť hrdla a ramien. Tento pohľad sa naraz zdá intímnejší a senzuálnejší, ako akokoľvek verný portrét zobrazovanej osoby. V prípade svätcov tiež využíva neobvyklé perspektívne obraty (predovšetkým ostré nadhľady či podhľady), kontrastný moment však nastáva najmä v odvážnom prístupe k téme, kedy sa známe osobnosti kresťanského   “panteónu” zbavujú svojich tradičných atribútov. Tie autorka nahrádza iba ich minimalizovanými symbolmi, pričom na seba zobrazovaní svätci preberajú podobu konkrétnych (i keď neidentifikovaných) ľudí. Jemná psychologizácia prebieha v prirodzených gestách či nenápadných mimických zmenách. Posledné autorkine prieskumy sa týkajú najmä prienikov jej doterajšieho umeleckého programu a módy. Sadovskej diela sú súčasťou významných umeleckých zbierok v domácom i medzinárodnom kontexte. 

One of the key representatives of contemporary Slovak painting is Dorota Sadovská (1973). She works with motifs quite rare in Slovak painting of the last decades, motifs such as realistic nude studies, monumental portraiture and Christian iconography. Within this framework, she is active not only in painting but also photography, installation art, the creation of objets d’arts, and video. Sadovská’s vision of the human body is relieved of primary erotic meanings; this can be seen in both her examinations of the visual qualities of body fragments (photographs of breasts deformed by hands, unidentifiable skin folds, details of skin with hairs, etc.) and her depictions of saints (and other spiritual beings), which in Sádovská’s case go beyond the established canon. The cycles of her work differ in both theme and realization, but they are linked by the artist’s skillful innovations in processing themes through a uniquely personal visual language. She explores individual themes in depth over long periods, and this is reflected in her serial approach to the production of works. Perhaps her most comprehensive sequence of works is a cycle of “quasi-portraits”, in which she portrays people or portions of the human body from unusual angles, mostly from below, revealing, for example, part of a neck and the shoulders only. This perspective suddenly and surprisingly seems more intimate and sensual than any complete, faithful portrait of a person. In her pictures of saints, Sadovska also uses unusual shifts in perspective (mainly between views from above and below, both at acute angles). However, the critical, contrasting illumination transpires as a result of her courageous approach to theme, with well-known personalities of the Christian “pantheon” deprived of their traditional attributes. The artist replaces those with elements of highly restrained symbolism, while the saints take on the features of actual (though unidentifiable) individuals. Subtle psychological states are revealed in natural gestures or delicate nuances of expression. The painter’s latest endeavors take place in a space where her previous art converges with fashion. Sadovska’s works are found in distinguished art collections not only in Slovakia but also abroad.


Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository


Pomáhajúci anjeli

2013

100 x 100 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2950 ,- €

R

Anjeli porozumenia

2008

100 x 100 cm

akryl na plátne | acrylic on canvas

2950 ,- €

R

 

SK

2011

160 x 140 cm

olej na plátne | oil on canvas

3500,- €

R

HU

2011

160 x 140 cm

olej na plátne | oil on canvas

3500,- €

R

AT

2011

160 x 140 cm

olej na plátne | oil on canvas

3500,- €

R

Adam a Eva

2014

30 x 30 cm

serigrafia | serigraphy

330,- €

R

Akt vystupujúci po schodoch

2014

40 x 30 cm

serigrafia | serigraphy

350,- €

Akt zostupujúci po schodoch

2014

40 x 30 cm

serigrafia | serigraphy

350,-€

Svätý František (14/30)

2014

20 x 20 cm

serigrafia | serigraphy

250,- €

Svätá Lucia (14/30)

2014

20 x 20 cm

serigrafia | serigraphy

250,-€

 

Svätý Tomáš Akvinský (14/30)

2014

20 x 20 cm

serigrafia | serigraphy

250,-€

Biela (6/6)

2014

30 x 40 cm

serigrafia | serigraphy

350,-€

Modrá (6/6)

2014

30 x 40 cm

serigrafia | serigraphy

350,- €

Červená (6/6)

2014

30 x 40 cm

serigrafia | serigraphy

350,-€

Far away, so close No. 15

2009

200 x 140 cm

olej | oil on canvas

3900,- €

Q

Fatima

2010

90x90 cm

olej

2800,- €

Q

Gabriel

2008

90x90 cm

olej

2800,- €

Q