Andrea Bartošová

Kvalita tvorby Andrey Bartošovej (1977) je jednou z dlhodobo najvyrovnanejších v rámci celej generácie mladých slovenských maliarov. Pri vytváraní svojho maliarskeho programu sa vyčlenila z prúdu svojich spolužiakov v dnes už legendárnej “zlatej ére” ateliériu Ivana Csudaia (2004 - 2008) a rozvíjala cestu klasického prístupu k maľbe. Maľbu nezbavuje svojej pôvodnej mimetickej funkcie, medzi maliarom a zobrazovaným výsekom reality nenájdeme prostredníka v podobe technického (digitálneho) obrazu. Gesto ostáva odčitateľné v pôvodnej “surovej” podobe, v mnohých prípadoch ide až na hranicu, kedy jej obrazy vizualitou pripomínajú skice či podmaľby. Je to však práve tento moment, ktorý Bartošovej maľbe dáva ojedinelý charakter. Vystihuje okamih, kedy autor môže s prácou prestať bez toho, aby narušil celistvosť kompozície, stratil výraz alebo ochudobnil finálny výstup. Vybrané motívy často pôsobia náhodným dojmom. Rôznorodé výseky reality, ktoré zaujmú autorkinu pozornosť, sa nachádzajú v širokom spektre námetových oblastí - od samostatnej figúry, žánrové výjavy až po krajinomaľbu. Tým maliarka u diváka znásobuje dojem autenticity a spontánneho prístupu k tvorbe obrazov. Andrea Bartošová bola dvakrát vysoko ocenená v súťaži Maľba roka, v roku 2008 získala prvé miesto za maľbu “Medzinárodná výletná plavba”. 

 

Diana Majdáková

Among the young Slovak painters of her generation, Andrea Bartošová (1977) is considered one who consistently produces works of exceptionally high quality. When initially defining her artistic direction, she set herself apart from the rest of her colleagues – students in what is today known as the legendary “golden era” of Ivan Csudai’s studio (2004 – 2008) – choosing to follow a classical approach to painting. Practising her art within those traditional parameters, she does not deprive painting of its original mimetic function; in her work, we cannot find a mediator in the form of a digital picture between the painter and the aspects of reality she depicts. The artistic impetus remains readable in its original “raw” form; in many cases, she even takes her paintings to a point where they resemble sketches or underpaintings rather than polished “final” works. However, it is precisely the preservation of this instant of potential transformation that gives Bartošová’s paintings their unique character. This moment represents the very second when the painter has the opportunity to finish her painting without disturbing the complexity of the composition, overtly influencing the unity of its imagery, or diminishing the final outcome. Bartosova’s motifs often make the impression of being selected at random. The segments of reality that catch this painter’s attention come from a wide spectrum of thematic fields – from individual figure painting, through genre scenes, to landscapes. Through the use of these techniques and choices, an impression of authenticity and a spontaneous approach to painting is intensified in the viewer. Andrea Bartošová has twice ranked very highly in “The Painting of the Year” contest; in 2008, she won it with her painting “International Cruise”.Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability.

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository.


C-point

2010

145x170 cm

akryl | acrylic on canvas

Q

Swimming pool is closed

2010

70x90 cm

akryl | acrylic on canvas

Q

 

Lightning

2013

80x60 cm

akryl | acrylic on canvas

Q

 

In the wood

2013

95x105 cm

akryl | acrylic on canvas

R

 

Incontro 2

2012

65x80 cm

akryl | acrylic on canvas

Q

Festo

2012

65x80 cm

akryl | acrylic on canvas

Q