MÁRIA ČOREJOVÁ

 

VÝSTAVA | Exhibition

ZASĽÚBENÁ ZEM

2.5.2015 - 30.6.2015

 


Mária Čorejová (1975) je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a kultúrna manažérka. Najvýznamnejšiu oblasť jej výtvarného prejavu tvorí kresba. Pristupuje k nej ako k samostatnému médiu, ktoré najlepšie vyhovuje autorkinmu hlavnému umeleckému zámeru: tlmočiť ideu prostredníctvom voľného, imaginatívneho narábania s obrazovým materiálom. Prvoradý je pre ňu obsah. Azda preto iba sporadicky opúšťa mantinely zvolenej techniky kresby tušom.

Obraz sa v jej podaní stáva takmer literárnym dielom, používa postup miešania a prepájania pojmov či symbolických významov objektov. Precíznou kresbou “dizajnuje” svoje myšlienky. Napriek výtvarnej ucelenosti pôsobia Čorejovej obrazy ako námety (alebo jadrá) veľkých, komplikovaných a nie celkom bežných príbehov. V ich motívoch môžeme vystopovať prvky rôznych problematických miest súčasnej spoločnosti. Objavujú sa otázky stretov ideológií, náboženských či rodových stereotypov, veľký priestor v autorkinej tvorbe dostáva symbolika osobnej slobody a vnútorného života jednotlivca. Takmer nepracuje s farbou, na vyjadrenie jej stačí čierna (a biela) línia v konfrontácii s plochou.

Tu nastáva jeden z najzaujímavejších momentov Čorejovej obrazov. Prítomnosť dominantnej čiernej plochy nie je iba pôsobivým výtvarným prvkom približujúcim jej kresbu k maliarskemu vyjadreniu, ale častokrát sa stáva i hlavným nositeľom ideovej náplne diela. Čierna “hmota” dynamicky prerastá obrazom, prelieva sa cez priestory budované architektúrou, vypĺňa prázdne miesta, narúša celistvosť objektov, svojou tajomnou temnotou komunikuje s akciou prítomnej figúry.

Autorka sa s istotou pohybuje na viacerých poliach kresby - od komplikovaných priestorových kompozícií až po jednotlivú figúru, obrazové “jednoaktovky” strieda s bohato vybudovanými scénami. Okrem kresby sa vo voľnej tvorbe venuje aj maľbe, videu, objektu a inštalácii. Stojí za viacerými projektami podporujúcimi tvorbu a prezentáciu súčasného umenia a kultúry (Buryzone, Burundi, 13m3).

 

Diana Majdáková

 Mária Čorejová (1975) is a visual artist, graphic designer and cultural manager. Drawing is the primary domain for her artistic expression. It is the individual medium she believes best suits her main artistic intention: to interpret ideas by processing pictorial material in a free and imaginative manner. Perhaps because she considers the content of her drawings to be of utmost importance, only sporadically does she go beyond the boundaries of working with ink to express her ideas in other media.

In her manner of presentation, a picture almost becomes a literary work; she practices the mixing and linking of ideas and the symbolic meanings of objects to create her pictures, using very accurate drawing as her technique to transform, or build, her thoughts into “artistic designs”. Despite their artistic complexity, Čorejová’s pictures make the impression of being representations of only the most central themes (or cores) of grand, complicated and not exactly common stories. Through these motifs, we can discern elements of various problematic aspects of our present-day society, such as the clash of ideologies, as well as religious or gender stereotyping. Also, symbols of personal freedom and an individual’s interior life receive extensive attention in the work of this artist. She almost never uses colours; the black (and white) line in confrontation with the working surface is sufficient for what she wants to express.

And this draws one’s attention to a most interesting feature of Čorejová’s pictures. It is the presence of the dominant black area, which is not only an impressive artistic element propelling her drawings closer to the techniques of painting, but also frequently the main carrier of the content of her work. The black matter dynamically overwhelms the picture, streaming through spaces outlined by various forms of architecture, filling in empty places, disturbing the integrity of individual items in the picture, and making use of its mysterious darkness to communicate the action of the figure.

Mária Čorejová moves with confidence through a number of fields of drawing – from complicated spatial compositions to individual figure portrayals, “one act” pictures alternating with elaborate scenes. In addition to drawing, she also devotes effort to painting, video and installation. As well, she stands behind a number of projects which support contemporary Slovak art and culture and their presentation (Buryzone, Burundi, 13m3). 
Q ... Zistiť dostupnosť diela | Check the availability

R ... Dielo sa nachádza v depozite galérie | The work is in the Gallery’s repository


 

Zo série

Strom života

40 x 40 cm

tuš na papieri | ink on paper

2015

Q


Zmysel, ktorý dávaš veciam

65 x 50 cm

tuš na papieri | ink on paper

2014

Q

Božská častica

65 x 50 cm

tuš na papieri | ink on paper

2014

Q

 

Zo série

Iné kontexty, iné postoje

40 x 30 cm

tuš na papieri | ink on paper

2015

Q

Iné kontexty, iné postoje I

59 x 42 cm

tuš na papieri | ink on paper

2015

Q

 

Pamätajte na svojich predstavených I

59 x 42 cm

tuš na papieri | ink on paper

2014

Q

 

Pamätajte na svojich predstavených II

59 x 42 cm

tuš na papieri | Ink on paper

2014

Q

 

Znova a znova si určujem dátum svojho zániku

110 x 160 cm

tuš na papieri | ink on paper

2012

R

 

Archa 1

2013

50x64 cm

tuš na papieri

R

 

Kde končia vaše argumenty začína moja sloboda II

2014

56x76 cm

tuš na papieri

R

 

Vaše pravdy sú ako moje nálady II

2014

59x42 cm

tuš na papieri

R

Zo série

Jediné možné riešenie

2014

50x40 cm

tuš na papieri

R

 

Lepšie miesto pre život II

2014

100x70 cm

tuš na papieri

R

Lepšie miesto pre život IV

2014

100x70 cm

tuš na papieri

R

Lepšie miesto pre život V

2014

100x70 cm

tuš na papieri

R

Archa 2

2013

50x64 cm

tuš na papieri

R

 

Úmysel

2013

50x70 cm

tuš na papieri

R

 

Koniec veľkého príbehu

2013

50x40 cm

tuš na papieri

R

 

Nehoda číslo 68

2013

50x40 cm

tuš na papieri

R