Bank Of The Future Limited

Roland Farkas | 23.8.2019

KURÁTOR: Juraj Čarný

Trvanie výstavy: 24.8.2019 - 22.9.2019

Vážení hostia, dovoľte, aby som Vás v mene Bank of The Future Limited oficiálne privítal na otvorení sídla našej nadnárodnej spoločnosti v Banskej Štiavnici. Bank of The Future Limited dlhodobo pracuje na zriadení pobočiek po celom svete. Dnes sme ale mimoriadne hrdí, že sa naše dlhoročné sny menia na skutočnosť a my otvárame svoje hlavné sídlo práve v Banskej Štiavnici. V meste známom svojou bohatou históriou. V meste s dlhoročnou tradíciou jedinečného prepájania priemyslu, vzdelávania a kultúry. A oddnes bude Banská Štiavnica aj centrom finančného sektora.

Autorom výtvarného spracovania, vízie, ale aj dlhodobej stratégie našej banky je svetoznámy umelec Roland Farkas. Priestory nám láskavo poskytla významná miestna Galéria Schemnitz

Čo ale pre Vás Roland Farkas v sídle Bank of The Future Limited pripravil? 

Utečencov víta úvodným videom Refugees Welcome. Predstaví vám svoj dlhodobý výskumný projekt Change, v ktorom experimentoval so zmenárenským biznisom a systematicky testoval permanentnú stratu hodnoty peňazí. V špeciálnom projekte New World Exchange si budete môcť z vašich vlastných bankoviek vytvoriť originál umeleckých diel bez toho, aby ste ich znehodnotili. Dokonalé znehodnotenie naopak Farkas predvádza vo videu Whitewash. Je návodom ako dokonale oprať vaše peniaze (dočista dočista). A v závere výstavy sa pozriete priamo do očí osobám zobrazeným na maďarských bankovkách.

Kto je Roland Farkas? 

Roland Farkas je hravý multimediálny umelec používajúci site specific a context sensitive stratégie vo svojej tvorbe. Predstavuje v nej témy z oblastí ako je spoločenský aktivizmus, angažované umenie, ekologický aktivizmus, utečenecká kríza a ďalšie. 

Narodil sa v roku 1975 v Komárne, dnes žije a pracuje v Budapešti. Začiatky jeho profesionálneho pôsobenia (vzdelanie + prvé výstavy) sú zviazané so Slovenskom, v posledných rokoch však na Slovensku prakticky vôbec nevystavoval. Výsledky svojej tvorivej činnosti prezentoval viac v zahraničí, napríklad vo Fínsku, Kórei, Holandsku, Argentíne a inde.

Dear guests, allow me, please, on behalf of the Bank of The Future Limited, to welcome you to the opening of the headquarters of our corporation in Banská Štiavnica. Bank of The Future Limited has been working on establishing its branches all over the world for a long time; and finally, today, we are extremely proud to see that our dreams are coming true, and we are opening the head office of our corporation here, in Banská Štiavnica. A town known for its rich history. A town with a long-term tradition of making unique connections between industry, education, and culture. And from today, a centre of the financial sector as well.

The originator of our Bank’s artistic design and vision, as well as its long-term strategy, is the world-famous artist Roland Farkas. The premises were kindly bestowed by the well-known, Štiavnica-based Schemnitz Gallery.

So, what has Roland Farkas prepared for you in the headquarters of the Bank of The Future?

He welcomes refugees with his introductory video, Refugees Welcome. He presents his long-term research project, Change, in which Roland experiments with the money exchange business and systematically tests the ongoing loss of the value of money. In a special project, entitled New World Exchange, you will have a chance to make an original artwork from your own bank notes without depreciating them. On the other hand, Roland Farkas presents a perfect depreciation in the Whitewash video. It is a manual on how to perfectly launder your money (whitewash it). To conclude the tour of the headquarters, you will look directly into the eyes of persons depicted on Hungarian banknotes.

Who is Roland Farkas? 

Roland Farkas is a playful multi-media artist. He uses site specific and context sensitive strategies in his work, presenting topics from social activism, committed art, ecological activism, the refugee crisis, and others.

He was born in Komárno in 1975. Today, he lives and works in Budapest. The beginnings of his professional life (education + first exhibitions) are linked with Slovakia; however, he has basically not exhibited his artwork here for the last few years. He has been presenting the results of his work mostly abroad; for example, in Finland, Korea, the Netherlands, Argentina, and elsewhere. 


 
 

Výstavu z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu kultúry
národnostných menšínNo balance

Kristián Németh | 12.7.2019


Kurátor: Michal Stolárik

Trvanie výstavy: 12.7.2019 - 18.8.2019

Na sociálnych sieťach trávime oveľa viac času, ako by bolo vhodné. Cvičíme, neprijímame lepok a pijeme rastlinné mlieka len kvôli spoločenským trendom. V slabej chvíli rázne prerušíme zdravý životný štýl lavínou fastfoodovej donášky. Bojujeme proti plastovým slamkám, ale lacnú elektroniku si kedykoľvek objednáme z pohodlia domova a necháme doviesť až z Číny. Prechádzame z jedného extrému do ďalšieho a namiesto toho, aby sme uvažovali v logickej perspektíve, nazeráme na svet čiernobielo. Životná rovnováha zostáva iba vysneným snom každého z nás, pretože povedzme si úprimne, nájdenie správnej miery je oveľa náročnejšie, ako dodržiavať nelogické detoxy a obmedzenia.

Tvorba multimediálneho umelca Kristiána Németha (*1983) balansuje na hrane. Tematicky i formálne. Absolvent Ateliéru IN Katedry intermédií a aktuálny doktorand v Ateliéri vvv Martina Piačeka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení dlhodobo reflektuje ideové prešľapy a hriechy cirkvi a jej vedúcich protagonistov. Plynule prechádza od osobných skúseností k všeobecným poznatkom a od symbolického dialógu ku konkrétnym témam. Hoci je voči inštitúcii otvorene kritický, nesnaží sa šokovať a ani vytvárať hraničné situácie. Venuje sa tvorbe objektov, fotografii, videám, performance či práci s nájdeným materiálom. Autor aktívne vystavuje doma i v zahraničí a v roku 2015 získal cenu ESSL Art Award.

Aktuálny výstavný projekt No Balance predstavuje symbolickú líniu Némethovej tvorby, ktorá sa neštíti estetizácie a jednoduchej konceptualizácie objektov a povahy použitých materiálov. Z tematického hľadiska sledujeme posun od kritiky cirkvi, smerom k všeobecným ideám, s ktorými sa dokáže stotožniť každý jednotlivec. Zvoleným názvom upozorňuje na pomyselnú stratu rovnováhy, ktorá však nemusí byť definitívna – môže ísť iba o chvíľkové zaváhanie, dočasný skrat v realite či pocit úzkosti vybudovaný na základe minulých skúseností. Predstavte si v jednej ruke špendlík a v druhej nafúknutý balón, prst vedľa zástupu dominových kociek, či zakopnutie o zavretú škatuľu s nápisom Fragile.

Gros projektu tvorí selekcia starších objektov doplnená o nové dielo vytvorené na podnet výstavy. Némethové inštalácie upozorňujú na krehkosť dôvery, medziľudských vzťahov, životných súvislostí ale i spomínanej viery. Reorganizovaním reality a následným vzniknutým pocitom neistoty podnecuje k uvažovaniu o vlastných prežitých situáciách. Stačia mu na to len jednoduché minimalistické gestá s redukovanými formami v krištáľovo čistých inštaláciách. Svetelný objekt Stále nažive (2017) narúša povahu reality, ako ju poznáme. Krištáľový luster nezdobí historický strop galérie, ale je len voľne pohodený na zemi. Svieti a je prítomný. Elektrický kábel smerujúci k svojmu zdroju naznačuje, že jeho pozícia nie je náhodná. To, že nevisí vo vzduchu je zámer a hľadanie príčiny sa stáva našou osobnou misiou. Presunutie diel zo steny na zem je v Némethovej tvorbe časté. Akoby ich nepotreboval stavať na piedestál a nenadraďoval nad človeka – stoja na rovnakých základoch. Obdobný princíp kontinuálne rozvíja vo variabilnej inštalácii Krehké (2012-2019), ktorá pozostáva z organicky komponovaných krištáľových pohárov, misiek, karáf či váz. Abstraktné rozvrhnutie podnecuje našu imagináciu, dôležitejšie však je uvedomenie si krehkosti naskladaných objektov, ktoré spolu držia len vďaka fyzikálnym zákonom a rešpektu diváka. Autorovi sa jednoduchým gestom darí vytvárať postupné dávkovanie napätia, ktoré vyžaruje z pominuteľnej rovnováhy objektov. Tie totiž môžu spadnúť a rozbiť sa aj pri zvýšenej ohľaduplnosti divákov. Na podobnom ideovom pozadí buduje aj najnovšiu prácu No Balance (2019). Tvoria ju akési symbolické totemy či drobné stĺpy vybudované z na seba naskladaných krištáľových svietnikov, ktoré sa vynárajú z kartónových škatúľ naplnených porozbíjanými krištáľovými fragmentami. Pomyselnú pevnosť drobnej architektúry stavia na zničených základoch. Pocity neistoty a vratkej rovnováhy sú prítomné, no objekty sa aj napriek nedokonalým podmienkam stále nehybne týčia do priestoru.


We spend more time on social networks than appropriate. We exercise, avoid eating gluten, and drink vegan milk because it is trendy. In moments of weakness, we resolutely interrupt our healthy lifestyle with an avalanche of fast food deliveries. We fight against plastic straws but readily order cheap electronic devices from the comfort of our homes, having them delivered from China. We shift from one extreme to another, and instead of thinking from logical perspectives, we view the world in black and white. A real life balance remains only a dream for all of us because, let’s be honest here, achieving balance is much harder than adhering to illogical detoxes and restrictions.

The artwork of the multi-media artist Kristián Németh (*1983) balances on the edge, both thematically and formally. This graduate of the Studio IN, Inter-media Department of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, and PhD. student in Martin Piaček’s Studio vvv at the same Academy, has long been reflecting the ideological gaffes and sins of the church and its leading protagonists. He flawlessly moves from personal experience to general knowledge, and from symbolic dialogues to the presentation of specific topics. Although he is openly critical of the institution, Kristián neither wishes to shock nor to create situations verging on conflict. He creates objects, photographs, videos, and performances, or he works with found material. The artist actively exhibits his artwork both at home and abroad, and in 2015, he received the ESSL Art Award.

The current exhibition, No Balance, represents a symbolic line of Kristián Németh’s work, which does not refrain from aesthetisation and simple conceptualisation of both objects and qualities of the materials he employs. From a thematic point of view, we can see a shift in Kristián’s work from criticism of the church toward general ideas with which any individual can identify. The exhibition’s title points to the imaginary loss of balance, which, however, does not have to be final – it can only be a momentary hesitation, a temporary break from reality, or a sense of anxiety built on the basis of previous experience. Imagine a pin in one hand and a blown-up balloon in the other, a finger right next to a row of domino tiles, or a trip over a box labelled Fragile.

The core of the project is built on previous creations, to which have been added new works developed specifically for the exhibition. Németh’s installations communicate the fragility of trust, human relationships, life contexts, but also the aforementioned faith. Through both the reorganisation of reality and the resulting sense of uncertainty, he inspires us to think about our own life experiences. Simple, minimalist gestures, offered by the reduced forms in crystal clear installations, are sufficient for the task. The luminous object Still Alive (2017) disrupts the nature of reality as we know it. The crystal chandelier does not decorate the historic ceiling of the gallery; instead, it is just loosely placed on the floor. It is lit and it is present. The electric cable, leading to the source, indicates that the chandelier’s position is not accidental. The fact that it does not hang in the air is intentional, and the search for reasons turns into our personal mission. Moving the artworks from the wall to the floor is frequent in Nemeth’s work, as if he did not need to place them on pedestals and set them over humans – these works stand on the same foundations we do. He continues developing a similar principle in the variable installation Fragile (2012 – 2019), consisting of organically composed crystal glasses, dishes, carafes, and vases. Their abstract distribution stimulates our imagination; however, it is even more important to realise the fragility of the stacked objects, which remain together thanks only to physical laws and the viewers’ respect. Through simple gestures, the artist manages to dispense doses of tension which emanate from the transient balance of objects. For those can fall and break, even if viewers are highly tactful. Kristián Németh builds his newest work, No Balance (2019), on the same background as his previous ones. This work consists of symbolic totems and tiny columns constructed of crystal candlesticks emerging from cardboard boxes filled with crystal fragments. He is building the imaginary soundness of tiny architectures on destroyed foundations. The feelings of uncertainty and wobbly balance are present, but the objects remain quietly towering in space, despite the imperfect conditions.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín

 
 

Spomienky na budúcnosť

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIČ | JÁN TRIAŠKA | 3.5.2019

Kurátor: Juraj Čarný

Trvanie výstavy: 4. 5. – 9. 6. 2019
Vernisáž: 3. 5. 2019, 19:00 hod

Manželia Olja a Ján Triaška síce pochádzajú zo Srbskej Vojvodiny, dlhodobo ale pôsobia v Bratislave ako mimoriadne aktívni členovia domácej umeleckej komunity.

Olja Triaška Stefanović (1978) pedagogicky pôsobí na Katedre fotografie na VŠVU v Bratislave a je aktívna v médiu fotografie. Systematicky sa venuje opustenej architektúre, modernistickým a socialistickým pomníkom na Slovensku a v krajinách bývalej Juhoslávie. Vytvorila dokumentárne cykly o ženách architektkách, krematóriu v Bratislave a architektovi Friedrichovi Weinwurmovi.

Ján Triaška (1977) pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, je maliar a konceptualista. Vo svojich maľbách sa nevyhýba ani spoločensky aktuálnym témam. Vizuálne glosoval problémy súvisiace so sťahovaním sa ľudí z miest na vidiek (cyklus SMOG). Na výstave Strach z neznámeho v Dome umenia / Kunsthalle Bratislava zaujal angažovaným obrazom predsedu ĽSNS, namaľovaným prasacou krvou na lacnom papieri (2013). Na výstave v Artwall galérii v Prahe predstavil gestá rúk protikladných významov – nenávistné až hejterské versus priateľské a nevinné.

Napriek tomu, že Olja aj Ján už roky pravidelne vystavujú doma aj v zahraničí, doteraz mali iba jednu spoločnú výstavu (v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch).

Kurátorským zámerom ich druhej spoločnej výstavy je predstaviť v Galérii Schemnitz dva najaktuálnejšie cykly oboch autorov vo vzájomnej konfrontácii. Olja odkazuje na prostredie, z ktorého pochádza, cez cyklus Juhoslovanských pomníkov “As if it never happened”. Ján vystavuje výrazné farebné veľkoformátové maľby konfrontujúce zbrane s rastlinami a zvieratami “Sezóna 18/19”.

“Sústreďujem sa na termín prítomnosť minulosti, jeho význam, ako aj na otázku pamätníkov a ich vzťahu ku pamäti – našej osobnej ale aj generačnej či kolektívnej. Cez tieto momenty otváram problematiku nášho vzťahu k minulosti a prítomnosti a náš záujem či nezáujem k národnej pamäti a opusteným, či napospas času ponechaným verejným monumentom a zabudnutým pomníkom.”

Olja Triaška Stefanović

“V najnovšej sérii veľkoplošných malieb je mojím zámerom klásť kritické otázky. Pýtam sa sám seba, že do akej miery je naša spoločnosť radikalizovaná, militantná, a čo skrývame pod povrchom. Vychádzam z vlastnej skúsenosti priameho svedka rozpadu bývalej SFRJ (Socialistická federatívna republika Juhoslávia), sprevádzaného nástupom nacionalizmu a populizmu, ktorý postupne radikalizoval občanov a ničil hodnoty občianskej spoločnosti. Zaujíma ma manifestácia úpadku individuálnych hodnôt verzus súčasná občianska spoločnosť a jej smerovanie v kontexte strednej Európy.”

Ján TriaškaLucia Dovičáková
Matúš Lányi
Premena vody na víno


JÁN VASILKO
VIKTOR FREŠO
IKONY A KLONY

9.9.2017 - 22.10.2017

 

V rámci programovej línie preferovania súčasného vizuálneho umenia Galéria Schemnitz prezentuje dvojicu slovenských autorov strednej generácie – Viktora Freša (1974) a Jána Vasilka (1979). Ide o ich prvý  vzájomný vizuálny „battle“ – Frešových ironických objektov „hlavúňov“ a de-konštruktívnych maliarskych projekcii Vasilka.    

Viktor Frešo, ktorý absolvoval štúdia na bratislavskej a pražskej akadémii umenia, sa programovo sústreďuje na jedno razantné podvratné gesto, koncentrovaný elementárny tvar a zásadnú výpoveď „na tvrdo“ (ele-mentálne gesto). Neustálevytvára nové kritické a vyostrené situácie,  kde práve spojenie triezveho konceptus punkovým prístupom vytvárajú  jeho osobitú rebelskú poetiku.  S istou dávkou irónie, vtipu a potrebného dištancu tvorí celý rad nefunkčných objektov a kombinovaných novotvarov. Ide o hraničnú podobu sochy a jej akceptovateľnosti, minimalistickú formu, či zásah do fragmentu nájdeného objektu (ready-made). Frešo prináša sériu autorských„mongoloidných“ hláv v rozličných formách a prevedeniach – elegantných, rodovo inverzných, či expresívnych a preexponovaných „Gebuliek“.

V tvorbe mladšieho Jána Vasilka, absolventa košickej Katedry výtvarných umení a intermédií TU, je zrejmý koncentrovaný maliarsky jazyk avlastné formátovanie obrazovej plochy. Je založené na geometrickom štylizovaní s podivnou kombinatorikou starých architektúr a nových projektov „Návrhov na Múzeum súčasného umenia“, s množstvom poletujúcich industriálnych prvkov, súčiastok a vymyslených dielcov, či vytváraní abstraktných kompozícií hustých dynamických línií a lomených siločiar. Paralelne však Ján Vasilko naďalej rozvíja osvedčenú ikonografiu industriálnych konštrukcií a predmetov (klasy, kombajny, píly, sekery, bagre), od roku 2014 aj v konfrontácií s interpretáciami klasikov moderného umenia (Duchamp, Picabia, Picasso, Malevič, El Lisickij a pod.). V jeho akrylových plátnach prevláda mechanický balet objektov a foriem na hranici figurálnosti a geometrickej abstrakcie.

V tomto dvojstretnutí ide o individuálne odklonenie sa od zažitých schém, aj o ikonické klonovanie, teda ro-zmnožovanie umenia a hľadanie nových silných ikon v súčasnej vizuálnej kultúre. To prináša u oboch autorov definovanie vlastného mediálneho, „rozhrania“, hravosť a ľahkosť podania aj sýtu výtvarnú hostinu pod Sitnom. Nakoniec je to aj symbolické a sympatické stretnutie Košíc a Bratislavy v strede Slovenska.

Viktor Frešo (nar. 1974 v Bratislave) – študoval na VŠVU v Bratislave (1999 – 2001) a absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe 2005 (Ateliér nových médií doc. Michala Bielického). Ceny: Finalista Ceny Oskara Čepana 2009. Spoluzakladateľ Ceny Ego Art a Kressling Gallery v Bratislave. Zo samostatných výstav: Frešo-Dokoupil, Kunsthalle Košice 2005; Wanrooij Gallery Amsterdam 2015; Viktor Frešo Now, DSC Gallery Praha 2017; Overheads, Galéria Nedbalka Bratislava 2017. Žije a tvorí v Bratislave a v Rusovciach. 

Ján Vasilko (nar. 1979 v Humennom) – absolvent Fakulty umení TU v Košiciach 1999 – 2005 (Ateliér súčasného obrazu doc. A. Szenpéteryho). Študijné pobyty: VŠVU Bratislava (2003), AVU Praha (2004). Ocenenia: Víťaz ceny Oskara Čepana (2005); 2 miesto súťaže Maľby roka VÚB Banky (2008, 2012); Víťaz Strabag Art Award International Viedeň (2009); Finalista Ceny 333, Národná galéria Praha (2010). Rezidencie: 2005 – ISCP Studios, New York; 2009 – Strabag Art Studios, Wien; 2009 – FKSE Studios, Budapešť. Vasilko žije v Košiciach, kde aj pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach. 

Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid.

Vernisáž výstavy: 8.9.2017 o 18:00 hod v Galérii Schemnitz.

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

During September and October of 2017, Schemnitz Gallery’s programme of contemporary visual art exhibitions will feature two Slovak artists of the country’s “middle” generation – Viktor Frešo (1974) and Ján Vasilko (1979). The exhibition is their first visual “battle”: Frešo’s ironic “head-like” objects with Vasilko’s de-constructive painting projections.

Viktor Frešo, who graduated from the Art Academies in Bratislava and Prague, focuses on making one resolute, subversive gesture, a concentrated elementary shape and principal, bold statement (“ele-mental” gesture). He persistently creates new critical and intense situations where he connects a sober concept with a punk approach, thus filling his artwork with a distinctively rebellious poetry. With a certain amount of irony, humour and distancing, he creates a whole range of dysfunctional objects and new formations. They are sculptures residing at the margins, in terms of their images and acceptability, presented in minimalistic form or as a fragment of found object (“ready-made”). Frešo brings a series of original distorted heads in a number of forms and versions – elegant and gender-reversed or expressive and overexposed “Noggins”.

In the work of the younger Ján Vasilko, a graduate of the Fine Art and Inter-Media Department of the Technical University in Košice, a concentrated language of painting and his own formatting of the picture space are apparent. His paintings are either based on presenting geometric structures with unusual combinations of old architectures and new projects of “Proposals for a Contemporary Art Museum”, featuring a number of floating industrial elements, spare parts and made-up items, or on creating abstract compositions of thick dynamic lines and refracted field lines. In parallel, Ján Vasilko continues to develop a verified iconography of industrial structures and items (spikelets, harvesters, saws, axes, excavators); since 2014, doing so in confrontation with interpretations of the modern art classics (Duchamp, Picabia, Picasso, Malevich, El Lissitzki, etc.). His acrylic canvases ‒ a mechanical ballet of objects and forms ‒ position themselves on the border between figural painting and geometric abstraction.

In this meeting of two, an individual diversion from conventional schemes takes place, i.e., the “re-production” of art and the search for new powerful icons in the contemporary visual culture. This endeavour allows for the authors to define their own media “interface”, offering playfulness and lightness of presentation as well as a rich art feast below Mount Sitno. In addition, the meeting of these two artists is a symbolic and congenial encounter of Košice and Bratislava in the centre of Slovakia.

Viktor Frešo (born 1974 in Bratislava) – a graduate of the Fine Art Academy in Bratislava (1999 – 2001) and the Fine Art Academy in Prague (2005, Studio of New Media of Michal Bielický). Awards: Finalist of Oskar Čepan Prize 2009; cofounder of the Ego Art and Kressling Gallery in Bratislava Award. A selection of individual exhibitions: Frešo-Dokoupil, Kunsthalle Košice 2005; Wanrooij Gallery Amsterdam 2015; Viktor Frešo Now, DSC Gallery Prague 2017; Overheads, Nedbalka Gallery in Bratislava 2017. He lives and works in Bratislava and Rusovce. 

Ján Vasilko (born 1979 in Humenné) – a graduate of the Fine Art and Inter-Media Department of the Technical University in Košice (1999 – 2005, Contemporary Painting Studio of Adam Szentpétery). Study internships: Art Academy Bratislava (2003), Art Academy Prague (2004). Awards: Winner of the Oskar Čepan Prize (2005); 2nd place in the VUB Bank Painting of the Year competition (2008, 2012); Winner of the Strabag Art Award International Vienna (2009); Finalist of the Prize 333, National Gallery in Prague (2010). Residencies: 2005 – ISCP Studios, New York; 2009 – Strabag Art Studios, Wien; 2009 – FKSE Studios, Budapest. Vasilko lives in Košice, where he also teaches at the Fine Art and Inter-Media department of the Technical University. 


VLASTA ŽÁKOVÁ
SLADKÁ TEMNOTA
SWEET DARKNESS

8.7.2017 - 20.8.2017

 

Galéria Schemnitz predstavuje Vlastu Žákovú (1981) – výraznú postavu slovenskej scény v experimentálnej práci s textilným materiálom (od ručnej kresby niťami a látkových krajín, cez mäkké skulptúry až po digitálne vzory) a jeho intermediálnymi presahmi smerom k odevnému dizajnu, maskám, fotografii a akčnému umeniu.                               

U Vlasty Žákovej prvotne vznikali nepokojné textilné krajiny s rozličnými povrchmi a textúrami, často všívaná sivá kvetena – „mŕtva lúka v čiernom lese“ (Odraz vnemu, 2007; Bezpečie smútku, 2010). Druhou jej silnou líniou bol rozsiahly cyklus „Párty“ – nekonečné tančeky, bujaré večierky mladistvých s nadmierou alkoholu a sexuálnych výziev. Tu autorka vystupuje v úlohe pozorovateľa, prísediaceho pri stole nekontrolovanej zábavy, drsných gest a nerestí (Narodeninová párty, 2008; Bez obmedzení, 2009). Postupne pribudli mäkké textilné plastiky takmer v životnej veľkosti zobrazujúce ľudí po veľkej párty, zatlačených do kúta svojej osamelosti – postavy sediace, plačúce, fajčiace, ktoré „keď sa zdvihnú, pôjdu domov“ (Lilith v akcii, 2009; Fajčiaca, 2010). Toto vykročenie do priestoru, vstup do 3D sveta prinieslo autorke aj posun k vytváraniu oživených figurálnych prostredí, k pohybu a performance. Všetko to osvetlené UV svetlom prináša ultrafialový svet, ktorý vysáva bielu a vytvára alternatívny imaginárny svet (Vševidiaca, 2012; The Crowd, 2013). Žáková čoraz jasnejšie otvára zadné dvere do temných novogotických komnát našej mysle. Tu sa stretávajú „čierne labute“ s „padlými anjelmi noci“, tu sa prebúdza jej „vlk vo mne“.  

V aktuálnej sérii prác sú u nej časté presahy do iných médií a oblastí umenia (odevný dizajn, masky, performance, živá plastika a pod.).  Najmä spolupráca s mladými fotografmi (Michaelou Knížovou a Jánom Ďurinom) modeluje nového „kríženca“ médií s inscenovanou podobou výsledného diela – podmanivé ručné  textilné práce a ich filtrovanie technickým aparátom. Tak vzniká „sladká temnota“ uprostred jasného dňa. Podivné bytosti noci, každodenní čarodejníci nás s trochou teatrálnosti uvádzajú do bezpečného prístavu smútku, nostalgie a možno aj trochu do teroru hororu (Sisters of Mercy, 2014; Adam, Adam a jablko, 2015). U Žákovej vždy nájdeme istú skicovitosť, fragmentárnosť a uvoľnenosť v tom začarovanom lese expresie a emócie. Tu kraľuje ručná niťokresba, maľbaštruktúrami vykrojených látok, ale aj tanec stehov šijacieho stroja a žakárové vzory digitálnych strojov.  Tak vzniká jej nový výtvarný svet ako vyšitý...                                           

b.skid

Mgr. art Vlasta Žáková ArtD. (nar. 1981 v Rožňave). Absolventka Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach (2000-06) a doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave (2013-17). Ocenenia: 2008 a 2010 – finalistka Ceny 333, Národná galéria Praha; 2009 – Cena poroty, bienále Skúter II GJK Trnava; 2007 – Cena Ego Art Bratislava; Rezidencia: Red Gallery Londýn 2013, v rámci programu K.A.I.R. Košice 2013; Samostatné výstavy (výber): 2017 – Chyba kópie, MVL Košice; 2016 – Tiene raja, GMB Bratislava;  2013- Ultraviolet Movement, Red Gallery Londýn, repríza Kulturpark Košice 2014; 2012 – Horkou jehlou, Galéria Ladislava Sutnara Plzeň;  Kolektívne výstavy (výber): 2017 – Ko-shické metro, Galéria Emila Filly Ústí nad Labem; 2016 – Living Memory, Kunst Museum Knut Skinnarland Rauland; YTAT – Young Textile Art Triennial Lódź;  2015 – Tekutá múza, SNG Bratislava; 3. Dunajské bienále Danubiana Bratislava. 

 

Schemnitz Gallery presents Vlasta Žáková (1981), a significant figure among Slovak artists doing experimental work with textiles (from yarn drawings and landscapes made of fabric, through soft sculptures, to digital patterns) and its intermedial overlaps with clothes design, masks, photographs, and action art.                         

Initially, Vlasta Žáková created restless textile landscapes with various surfaces and textures, often with appliquéd grey flowers – “dead meadow in black forest” (Reflection of Perception, 2007; The Safety of Sorrow, 2010). Her second strong line of work was a quite extensive series entitled Party – endless dances, wild parties of youngsters with an excess of alcohol and sexual challenges. Here, the artist took up the role of an observer, sitting at the table of uncontrolled entertainment, rough gestures and vices (Birthday Party, 2008; Without Limits, 2009). Gradually, the artist’s portfolio was extended by almost life size soft textile sculptures, showing people after a big party, pushed into a corner of their own solitude –figures sitting, crying, or smoking, who “when they get up, will go home” (Lilith in Action, 2009; She Smokes, 2010). This step into physical space, this entering into the 3D world, led the artist to creating animated figural environments, to movement, and to performance. All this illuminated with UV light conveys an imaginary ultra-violet world void of white (The All Seeing, 2012; The Crowd, 2013). Žáková is ever more clearly opening the back, neo-gothic, chambers of our minds. Here “black swansmeet with the fallen angels of night”; here, her “wolf in me” awakens. 

In her current series, there is frequent interlacing with other media and art fields (clothes design, performance, life sculptures, etc.). It is mainly her cooperation with young photographers (Michaela Krížová and Ján Ďurina), which models a new “crossbreed” of media, resulting in an on-stage type of artwork – enchanting hand-made textile work filtered through technical apparatus. This is how “sweet darkness” arises in the middle of a bright day. Strange creatures of the night, these ever-present wizards lead us, a bit theatrically, to the safe harbours of sorrow, nostalgia or, alternatively, perhaps, into terror (Sisters of Mercy 2014; Adam, Adam and the apple, 2015). Regardless of our responses, we always find features of sketching, fragmenting, and a relaxed attitude in her enchanted forest of expression and emotions. Here reign the hand-made yarn drawing, the constructed painting from cut-out fabrics, the dance of the sewing machine’s stitches, and the jacquard patterns of digital machines. Thus she creates her new, and perfectly stitched, realm of fine-art …            

Mgr. art Vlasta Žáková ArtD. (born 1981 in Rožňava). She graduated from the Faculty of Arts of the Technical University in Košice (2000-06) and completed her Ph.D. studies at the Academy of Fine Arts in Bratislava (2013-17). Awards: 2008 and 2010 – finalist of the Prize 333, National Gallery in Prague; 2009 – Jury Prize, Biennale Skúter II, Jozef Koniarik Gallery in Trnava; 2007 – Ego Art Bratislava Award; Residence: Red Gallery London 2013, as part of the programme K.A.I.R. Košice 2013; Individual exhibitions (selection): 2017 – Copy Error, MVL Košice; 2016 – Shadows of EDEN, Bratislava City Gallery;  2013 – Ultraviolet Movement, Red Gallery London, reprise in Kulturpark Košice 2014; 2012 – With a Red-Hot Needle, Ladislav Sutnar Gallery, Plzeň;  Collective exhibitions (výber): 2017 – Ko-shické metro, Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem; 2016 – Living Memory, Kunst Museum Knut Skinnarland Rauland; YTAT – Young Textile Art Triennial Lódź;  2015 – Liquid Muse, Slovak National Gallery Bratislava; 3. Danube Biennale in Danubiana, Bratislava.

sladka-temnota

JIŘÍ SURŮVKA
BATMANOVO ZLATO
BATMAN'S GOLD

26.5.2017 - 2.7.2017

 
jirka suruvka_FB.jpg

Galéria Schemnitz v rámci budovania stredoeurópskeho programu predstavuje významnú postavu českej výtvarnej scény Jiřiho Surůvku (1961) – intermediálneho vizuálneho umelca, performera, pedagóga, enfant terrible ostravskej umeleckej scény s medzinárodným uznaním. Jeho samostatná výstava prináša prierez aktuálnou tvorbou v rozličných médiách: digitálne printy s maliarskymi vstupmi, fotografie a videozáznamy z jeho početných akcií, inscenované portréty v rolách rozličných hrdinov, či série drobných objektov.  Ich spoločným menovateľom je istý kritický nadhľad, nutná dávka nadsádzky, irónie a humoru. Surůvka často vytvára tragikomické scény a obrazy, ktoré nastavujú našej spoločnosti potrebné „spätné“ zrkadlo. Predovšetkým ide o karikatúry nezmyselných vojnových situácií (maskáčové kravy, čo sa pokojne pasú na beskydských lúkach; detské tváričky dvojčiat s hitlerovskými fúzikmi; pochodujúci vojaci s dyňami namiesto hláv a pod.). Svojím vtipom a humorom nešetrí ani Pinocchia s nosom zarytým do lebky, anitvár starenky s prehnaným mejkapom pod názvom „Úplne celá Marilyn Monroe“, ale ani aktívnu ostravskú umeleckú scénu, ktorú prezentuje ako úspešnú futbalovú jedenástku.         

                                                                                 
Vo svojich rebelských hrách, kabaretoch a akciách často vystupuje ako nahnevaný akčný  hrdina, štylizuje sa do roly rozličných bohatierov (William Tell, rockový spevák Miki Volek, samuraj atď.). Jeho kľúčovou alter-ego postavou je však  mocný „tučko Batman“ – komixový a komický super hrdina, ktorý zachraňujesúčasný pochrámaný svet.  Symbolicky tak prináša Batmanovo „čierne zlato“ i čierny humor z baníckej Ostravy do Banskej Štiavnice...                                            

Výstava potrvá do 2. júla 2017. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Doc. Mgr. Jiří Surůvka (nar. 1961 v Ostrave) je český umelec, performer, kurátor a vysokoškolský pedagóg.  Absolvent Pedagogickej fakulty OU v Ostrave (1991).  Od začiatku 90. rokov je kľúčovou postavou ostravskej scény s medzinárodným uznaním (2001 – účasť na 49. bienále v Benátkach). Spoluzakladateľ kabaretu "Návrat mistrů zábavy"(1998), medzinárodného festivalu performance"Malamut"(1994), výstavného projektu "Kolmo k ose" a člen skupiny František Lozinki (od 2005). V roku 2015 získal Cenu od V. Havlíka pre najlepšieho českého umelca nad 35 rokov. V súčasnosti je vedúcim Ateliéru video, intermédií a performance na Fakulte umění Ostravskej univerzity v Ostrave.  Žije a tvorí v Ostrave.

As part of developing its Central-European Programme, Schemnitz Gallery presents a significant figure of the Czech fine-art scene, Jiří Surůvka (1961), an internationally recognised intermedial visual artist, performer, university teacher, and enfant terrible of the Ostrava art scene. Surůvka’s individual exhibition offers a cross section of his current work in various media: digital prints with painted “intrusions”, photographs and videos from a number of his events, and staged portraits of the artist presenting a number of heroes as well as a series of small objects. Their common denominator is his critical levity, a dose of exaggeration, irony and humour. Surůvka often creates tragicomic scenes and images, which frequently function as necessary mirrors for our society. They are, above all, caricatures of senseless war situations (fatigue wearing cows quietly grazing in meadows; twin children with Hitler moustaches; marching soldiers with watermelons instead of heads, etc.). His humour is not shy, e.g., showing Pinocchio with his nose dug into a skull, an old woman’s face with too much make-up (entitled “Total Marilyn Monroe“), or the active art scene of Ostrava (CR) portrayed as a successful football eleven.

 

In his games of rebellion, cabarets and actions, Surůvka often presents himself as an angry action hero, stylising himself in the role of various figures (William Tell, rock singer Miki Volek, a samurai, etc.). However, his key alter-ego character is the powerful “Plumpy Batman” – a comics and comical super-hero, who is constantly striving to save the current wrecked world. Symbolically, he is bringing the Batman’s “black gold”, as well as black humour, from the coal mining city of Ostrava to Banská Štiavnica.           

The exhibition will be open until July 2, 2017 and is supported by the Slovak Arts Council.

 

Doc. Mgr. Jiří Surůvka (born 1961 in Ostrava) is a Czech artist, performer, curator and university teacher.  He graduated from the Faculty of Education of Ostrava University (1991). He has been the dominant figure of the Ostrava art scene since the 1990s, but is also an internationally recognised artist (2001 – 49th Biennale in Venice). He is a co-founder of the cabaret entitled "Návrat mistrů zábavy/Return of the Entertainment Masters" (1998), the international performance festival "Malamut" (1994), and the exhibition project "Kolmo k ose/Perpendicularly to Axis". He is also a member of the František Lozinki group (since 2005). In 2015, he received the prize for the best Czech artist above 35 years of age. Currently, he is the head of the Studio of Video, Intermedia and Performance at the Faculty of Art at the University of Ostrava. He works and lives in Ostrava.

 


MICHAL ČERNUŠÁK
MAREK KVETAN

NIE SME TVOJE HRAČKY
WE ARE NOT YOUR TOYS

        

          V Galérii Schemnitz je prezentovaná spoločná výstava dvoch výrazných umelcov slovenskej scény Michala Černušáka (1982)
a Marka Kvetana (1976). Ide o stretnutie dvoch programov, dvoch médií – figurálnej maľby Černušáka a Kvetanových 3D realizácií- objektov a inštalácií s aktuálnou vizuálnou správou o dnešnom svete pod naliehavým názvom „Nie sme tvoje hračky“.

Michal Černušák dlhodobo rozvíja líniu veľkoformátovej figurálnej maľby v kombinácii akrylu a airbrushu s poetikou fotografického a mediálneho záznamu doby. V komplexných scénach rozmerných plátien sa objavujú vznášajúce sa architektúry, politici, kozmonauti aj developeri, hýriace plážové party aj davy ľudí s „vypálenými“ očami. Nasledujú znepokojujúce scény manipulovania s prírodou a ľuďmi, obrazy katastrof, kolízií a možného kolapsu tejto civilizácie v jednom whirpoolovom chaose. Na tieto „hry dospelých“ so zelenými vojačikmi sa nechápavo prizerajú zväčšeniny plastových hračiek , panákov a malých buldozérov.

V mnohovrstevnej tvorbe Marka Kvetana sledujeme postupný ústup od dematerializovaných digitálnych polôh k preferovaniu priestorových a materiálnych výstupov. Autor programovo vychádza z post-konceptuálnych pozícií a sústreďuje sa na hraničné 3D realizácie, na absurdné situácie a objekty. Tie odzrkadľujú dnešný masmediálny šum, TV realitu, luxus aj vkus domáceho majstrovania. Objavujú sa tu na podlahe dole hlavou na postavené žiariace krištáľové lustre i stavbárske svetlo s krištáľovými kvapkami, jelenia trofej s futbalovou loptou, boxík so zošrotovanými dolármi, či boxerské rukavice, pokryté blýskajúcou sa bižutériou pre naše (ne)športové hry a hračky.

Teda u oboch umelcov zaznamenávame akútne reflektovanie súčasného sveta a istý kritický odstup, avšak zinej perspektívy. Kým Černušák vykresľuje skôr turbulentné prostredie v globálnom toku dát a kapitálu, Kvetan sa väčšmi koncentruje na presakovanie a premietanie tohto mixu do intímneho sveta jednotlivca – do jeho hlavy a obývačky.

b.skid

Výstava potrvá do 21. mája 2017.
Výstavy tejto galérie boli podporené z Fondu na podporu umenia.

Mgr. art. Michal ČERNUŠÁK, ArtD, narodený 1982 vo Zvolene; Štúdium: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (2000-2006), 4. ateliér prof. Ivana Csudaia; Ceny: 2007 - Special prize Essl Award; 2006 –

finalista VUB maľba roka; Z aktuálnych výstav: 2016 - Colour stream, Zsolnay Kulturális Negyed Pécs; 2015 - 3. Danube Biennale, Danubiana Bratislava; 2014 - Revelations, Gallery SI Budapest; 2014 - We will solve your problems, Kasárne Kulturpark, Košice, Slovak Now!, Dvoraksec gallery Praha; 2013 - Parallax, Chelsea town hall, Londýn, 2011 - Playing with God, Dom umenia, Bratislava; La Biennale JCE de Montrouge, GIT Salzburg; Michal Černušák, Wannieck gallery Brno; žije a tvorí Bratislave (pedagogicky pôsobí na VŠVU v Bratislave)

Mgr. art. Marek KVETAN, narodený 1976 v Bratislave, absolvent VŠVU v Bratislave (1995- 2001), študijný pobyt na Fakulte umení TU v Brne (1999). Ocenenia: 2010 - finalista Henkel Art Award Viedeň; finalista Souvereign European Art Prize, Barbican Centre Londýn; 2008 – laureát Ceny NG 333, Národná galéria Praha; 2003 - Grand prix – Trienále súčasnej slovenskej grafiky, ŠG Banská Bystrica; Rezidencie: 2007- FUTURA, Karlin Studios, Praha; 2000 - The Headlends Center for the Arts in Sausalito (USA); V rokoch 2005-09 spolu s Richardom Fajnorom realizoval hybridný projekt Mr. BRA. Od roku 2007 – pedagóg na VŠVU v Bratislave; žije a tvorí v Bratislave; 


Dorota Sadovská
Malé vo veľkom
 

 

          Takmer dve decéniá po vstupe na profesionálnu dráhu predstavuje branding mena Dorota Sadovská vo svojom vizuálnom jadre pevne ukotvenú vysokú umeleckú stabilitu a výpovednú hodnotu, ktorou sa pomerne ľahko identifikuje a zároveň i markantne odlišuje od ostatnej výtvarnej komunity na domácej scéne. O rôznych uhloch jej personálne angažovaného prístupu k pestrej monotematickej variabilite intermediálneho spracovania konceptu telesnosti, výhradne preferujúcej vizuálnu a senzibilnú tvárnosť ľudskej figúry, odzneli za dvadsať rokov už desiatky erudovaných názorov, respektíve sa publikovalo mnoho odborných analýz , štúdií i diváckych zážitkov. Je to nesporný dôkaz toho, že Sadovskej mnohoročná precízna práca s témou, akoby bezhraničnej metamorfózy tela a jeho dispozičných daností v maliarskom priestore - tvoriacom dominantnú prezentačnú os na jej aktuálnej výstave Malé vo veľkom v Schemnitz Gallery, sa stáva výpovedne čistou a divácky bezprostrednou, zbavená tak páčivého estetického prvoplánu, ktorým je takticky pomerne často infikované médium súčasnej slovenskej maľby.Vybraný súbor vystavených diel a spôsob ich nekonvenčnej inštalácie v jednotlivých miestnostiach predstavujú pre autorku práve ten kľúčový umelecký moment, pomocou ktorého diváka ešte intenzívnejšie asimiluje k priamej účasti na ďalšom spoluvytváraní,
resp. interpretovaní obrazu. Sadovská prostredníctvom tejto výstavy evokuje expanzívne možnosti maľby, v ktorej sa nateraz iluzívne prelínajú priestory a v nich lokalizované figurálne objekty, pričom dochádza hravému významovému vrstveniu v poli danej vizuálnej informácie.
Spôsob inštalácie obrazov poukazuje na neustále prítomnú autorskú dialektiku medzi emóciu a rozumom s tým, že emócia vedie diváka - percipienta k akejsi spolupatričnosti , resp. stotožneniu sa s výjavom a rozum naopak predstavuje určité „ biele miesto“ určené na vlastnú re/interpretáciu. Sadovskej dlhoročný program s privlastneným statusom „senzuálneho typu telesného autora “ jej umožňuje tak vytvárať čisté maľby bez zbytočných dekoratívnych aditív, pričom sú iba prirodzeným dôsledkom prostej fascinácie telom ako vstupnej brány, filtrujúcej zaužívané stereotypy konvenčného prežívania každodennosti. Sama autorka sa netají príklonom k vyjadrovaciemu minimalizmu,
v ktorom zohráva najdôleži tejšiu úlohu finálny rezultát diváka, podávajúceho referenčnú správu nie o diele, ale o ňom samotnom, čím tak potvrdzuje ďalšiu životaschopnosť diela ponechanú výsostne na interpretačné výstupy publika .

PhDr. Pavel Urban, PhD.


Jarmila Mitríková
Dávid Demjanovič

Zlatý zub

 

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič je autorská dvojica, ktorá patrí k najvýraznejším predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Spojivom pre vznik ich výtvarnej spolupráce sa stala technika pyrografie, na ktorej spoločne pracujú od roku 2009. Jedná sa o starú ľudovú umeleckú techniku vypaľovania pajkovačkou do preglejky. Tento dnes už takmer zabudnutý spôsob tvorby bol kedysi často využívaný pri krátení voľných chvíľ v rámci domáceho kutilstva. Slúžil najmä na zdobenie drevených dekoračných predmetov (krčmová, chatárska estetika). Jarmila s Dávidom vypálené štruktúry obrazu následne ešte farebne vypĺňajú - kolorujú lazúrami. S jedným z obrazov tohto spoločného projektu uspeli v súťaži VÚB Maľba roka, v ktorej sa pre rok 2011 stali víťazmi.

Na výstave Zlatý zub prezentujú výber z pyrografií vytvorených v období posledných dvoch rokov. Spôsob tvorby týchto obrazov priamo korešponduje s ich tematickýmzameraním. Intenzívne sa venujú skúmaniu slovenskej ľudovej kultúry, jej vývojom či zvyklosťami. Vo svojich dielach pracujú s viacerými motívmi spojenými s našim geopolitickým priestorom: kresťanské a pohanské tradície, mysticizmus, poverčivosť, história a jej mystifikácia, verejné masové spoločenské udalosti, folklór a folklorizmus, nacionalizmus a podobne. 

Jarmila a Dávid si vytvárajú vlastné, mytologickým oparom zahmlené krajiny, v ktorých zámerne fabulujú a pretvárajú jednotlivé udalosti, čím vznikajú nové heroickejšie dejiny. Vymýšľajú si fiktívne príbehy, ktoré na pozadí reálnej slovenskej krajiny posúvajú vnímanie ich obrazov do nových kontextov. Svojim prístupom v istom zmysle relativizujú „exaktnosť“ histórie, postupujú anachronicky – proti času dejín a dokumentujú tak, že „pravdu má ten, kto ju rozpráva“. Zároveň nepriamo odkazujú na tradičné poverové rozprávanie a vôbec ľudovú kultúru ako takú. Autori sa intenzívne zaujímajú o slovenské reálie z minulosti, ktoré vystavujú kriticko ironickému diskurzu.

Napriek obsahovej plnosti a naratívnej viacvrstevnatosti nepôsobia ich diela nezrozumiteľne či odstrašujúco. Naopak, každá z vrstiev je schopná fungovať autonómne a v kombinácii s „ľúbivým“ vizuálom obrazu rezonuje aj bez úplného kontextového poznania. Je práve možné sa domnievať, že vzhľadom na námetovú rozpoznateľnosť, vizuálnu príťažlivosť ich diel a „populárnosť“ použitej techniky, svojou tvorbou autori prekonávajú aktuálnu tendenciu v prístupe „neumeleckej“ verejnosti s ich apriori vyhraneným odmietavým postojom a označením, že súčasné umenie je „elitárske“( resp., že mu nerozumejú). Pri pohľade na ich pyrografie totiž vzniká intenzívny dojem „poznaného“, akoby sme si listovali v albume starých fotografií či prezerali pohľadnicové pozdravy z niekdajších slovenských rekreačných bášt. 

Na výstave Zlatý zub prezentujú okrem ich najnovších kolorovaných pyrografií, aj keramické sochy a objekty vytvorené v priestoroch fabriky na žiaruvzdorné materiály v Kalinove pri Lučenci v lete minulého roka. Na úpravu povrchu šamotovej hliny použili glazovanie na studeno, polychrómiu akrylom, ako referenciu k ľudovým plastikám či amatérskemu reštaurovaniu sôch svätcov za dedinou. Tematicky ostávajú v intenciách folklóru, ale aj religionistiky, mystiky a vôbec vizuálnej kultúry 19. a 20.storočia. Jarmila a Dávid v nich (nepriamo) nadväzujú na slovenskú tradíciu figurálnej modelovanej plastiky z Modry a na tvorbu hlavných predstaviteľov tohto štýlu Ignáca Bizmayera, Imricha Kóňu a ďalších. 

Jarmila Mitríková (1986) začala štúdium na VŠVU v ateliéri keramiky doc. Ivice Vidrovej a pokračovala v ateliéri maľby u Prof. Ivana Csudaia, kde ho v roku 2011 aj úspešne ukončila (absolvovala tiež študijnú stáž v Helsinkáchna Academy of Fine Arts and Design – 2008). Dávid Demjanovič (1985) je absolventom ateliéru intermédií u Prof. Antona Čierneho na VŠVU, kde aktuálne dokončuje doktorandské štúdium (zúčastnil sa študijnej stáži na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe - 2006 a na Newcastle University v Anglicku - 2008). Už ako autorská dvojica sa zúčastnili aj niekoľkých zahraničných rezidencií v Holandsku, Švajčiarsku či Českej republike). 

Marek KuchárZIMNÝ VÝBER 2016

 

Zimný výber 2016 sa nesie v znamení nových diel, ktoré pribudli do depozitu galérie Schemnitz. Prostredníctvom vystavených diel galéria predstavuje tvorbu Lucie Dovičákovej, Juraja Tomana, Jarmily Mitríkovej, Dávida Demjanoviča a Jána Vasilka. Nechýba ani špeciálne prekvapenie - videoinštalácia od Borisa Sirku. Zimné prevetranie depozitu začalo od 5. februára a potrvá do 4. apríla 2016.

Obrazy žien a ženského bytia od Lucie Dovičákovej, technika pyrografie v tvorbe Dávida Demjanoviča a Jarmily Mitríkovej, tichá atmosféra zastaveného času v interiéroch a exteriéroch od Juraja Tomana, inšpirácia konštruktivistickým videním sveta v obraze Jána Vasilka - to všetko tvorí mozaiku diel s názvom Zimný výber 2016.

Po prvýkrát hostí galéria Schemnitz videoinštaláciu. Dielo Leviathan je audio-vizuálny prepis autorovej rovnomennej maľby z roku 2012. Ide o CGI (Computer-generated imagery) animáciu sprevádzanú nízkofrekvenčným zvukom. Boris Sirka týmto dielom necháva diváka v časovej slučke bez začiatku a konca, v rozpohybovanej maľbe, statickom filme. Divák je tak odkázaný na vlastný výklad diela, ktoré pôsobí až meditačným dojmom. Leviathan zavítal do Banskej Štiavnice po uvedení v Košiciach a v Bratislave.

Výbery ponúkajú možnosť vidieť časť diel, ktoré sa aktuálne nachádzajú v depozite galérie. Zároveň predstavuju medzifázu medzi jednotlivými autorskými výstavami. V apríli čaká na priaznivcov súčasneho výtvarného umenia výstava Dávida Damjanoviča a Jarmily Mitríkovej. Súčasťou vernisáže bude aj premiéra krátkeho filmového profilu týchto autorov.


MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ
EVOLÚCIA

 

Nová séria Moniky Pascoe Mikyškovej Evolúcia vznikala od marca/apríla roku 2015. Hlavnou inšpiráciou bola návšteva lisabonskej mineralogickej zbierky a jej časti venovanej evolúcií a tému podporila krátkodobá rezidencia v Banskej Štiavnici, ktorá mineralogickým bohatstvom pochopiteľne prekypuje. Výrazným motívom aktuálneho cyklu sa stalo zobrazovanie minerálov, hornín či kameňov v ich elementárnych formách pripomínajúcich muzeálne expozície. Sú tu od nepamäti a Moniku fascinujú svojim vizuálnym aj poetickým spôsobom. Krátkosť nášho života v porovnaní s nimi je neporovnateľná, z čoho sa vynára téma existencializmu a drobnosti života jedincov. Tento (nie práve pozitívny) pocit umocňujú zostatky ženských figúr v kŕčovitých a neprirodzených pózach, ktoré ešte stále vkladá do svojich obrazov. Je ich však výrazne menej, ako tomu bolo v minulosti, avšak o strate záujmu o figúru nemožno hovoriť. Tému evolúcie podporujú výňatky z Darwinových poznámok, zobrazovanie siníc či iných biologických proto živočíchov. Z dávnej minulosti vyberá aj prvé pästné kliny, ktoré zdôrazňujú tvrdosť a stabilitu tohto materiálu. Na druhej strane ich vo svojich kresebných prácach s akvarelom a ceruzou kombinuje s čiernymi amorfnými prvkami – kúskami spálených driev. Je to zvláštny moment, keď sa živé materiály pôsobením ohňa, v priebehu krátkych chvíľ menia na krehké uhlíky. Podobne, ako jeden priemerne dlhý ľudský život v porovnaní s univerzom, uhlíky kontrastujú so silou a odolnosťou kameňov. V novej sérií takisto chýba (kedysi zásadný) motív červených ľudských ciev, ktoré odkazovali na zraniteľnosť ľudského tela. Diela sú možne menej popisné, ale práve o to účinnejšie. Kontrasty, čas, pominuteľnosť, existencia, proces či vedomie – to všetko je tu prítomné. Kolážovitým spôsobom umiestňuje a varíruje jednotlivé motívy na neutrálny papier. Naráciu autorka neurčuje, skôr necháva na každom divákovi, aby si našiel ten správny spôsob čítania. V Evolúcii zostáva verná elementárnej kombinácii čierneho tušu a drobným farebným vstupom, ktoré typickým spôsobom harmonicky komponuje na bielu plochu papiera. Monika Pascoe Mikyšková pobehuje po časovej línii – uteká do histórie, dôležitý však stále ostáva aj vývoj smerom do budúcnosti, a ako sama hovorí „múdrosť prítomnosti je v našej minulosti“

 

Michal Stolárik

 

ERIK ŠiLLE
Spiaca voda

 

Erik Šille je maliar, dizajnér, tvorca objektov, ilustrácií, šperkov, grafík - stručnejšie: všestranný umelec. Vo svojich tridsať plus niečo málo rokoch sa už natoľko etabloval, že jeho tvorbu vážne eviduje nielen odborná verejnosť, ale rozpoznáva aj široké laické publikum, a to nebolo potrebné, aby kvôli masám klesol na kvalite. Erik je - aj bez lichotivých prívlastkov - jedným z lídrov mladej, slovenskej umeleckej scény. Zostal však sám sebou, otvorený a dobrosrdečný, ochotný spolupracovať vždy, keď mu to čas a pracovné vypätie dovolí. 

Nepoviem nič nové, keď zaznie, že Šilleho maliarsky a najnovšie aj sochársky jazyk je svieži a na prvý pohľad vábivý. Zdá sa, že celkom zábavne a zrozumiteľne zachytáva a karikuje dobu, v ktorej aktuálne žijeme. Je originálnym svedectvom svojej generácie, hovorí jej vizuálnym jazykom, suverénne mixuje všetko a zo všetkých zdrojov. Nie je to však také jednoduché. Maliarsky a plasticky zachytená mozaika sveta je poskladaná z autorových zážitkov, záujmov, myšlienok, asociácií a inotajov. Zasvätení často rozpoznajú vo veselých obrázkoch autobiografické črty umelca, podané v mrazivo ironickej podobe. 

Erik Šille je komplexná osobnosť po umeleckej aj ľudskej stránke. Tvorba je pravdepodobne jeho bytostným denníkom, náčrtníkom vizionára, bútľavou vŕbou, možno snárom... Diela sú rovnako ako ich autor mnohovrstevné, a hoci sa to nezdá, niekedy až hermeticky uzavreté. Pre plné porozumenie a adekvátnu interpretáciu - nie len ľahké kĺzanie sa slovami po povrchu - je potrebné odkrývať a dešifrovať vrstvu po vrstve.

 

Silvia L. Čúzyová


Eva Činčalová
Insider

 

Eva Činčalová patrí k mladej maliarskej generácii, s ktorou je spätý zatiaľ posledný návrat maľby na domácu slovenskú výtvarnú scénu. Keďže sa udial pred vyše desať rokmi je to už síce historická informácia, ktorá však v autorkinom umeleckom životopise hrá stále dôležitú rolu. Už len v tom, že savtedy počas vysokoškolského štúdia pohybovala v silne iniciačnom prostredí. Táto maliarska generácia siahla po štetci nie preto, žeby chceli pietne oživovať minulosť, ale skôr naopak, uverili, že práve maľovaním najlepšie vyjadria podstatu toho, čím žijú. Typickými znakmi vtedajšej ich maľby sa stalo veľkorozmerné plátno, rýchlo schnúci akryl, fotografická a digitálna predloha a ich prefiltrovaná vizualita. Eva Činčalová ešte v závere svojho štúdia získava 2. miesto v sledovanej maliarskej súťaži Maľba 2009 Nadácie VÚB za obraz Uluwatu, ktorý stelesňoval vo svojom výraznom maliarskom geste abstraktného ťahu razantnú bodku za elévskou fázou jej umeleckej kariéry. Ale to vieme až dnes. 

Po takej výraznej maľbe sa viac menej očakávalo, že bude pokračovať v maliarskej alchýmii reálneho s abstraktným, či výrazným zjednodušovaním tvaruv mene silného a výrazného gesta. Avšak Eva zvolila skôr opačnú cestu, akoby sa podvedome a neskôr vedome plánovala vrátiť späť, k samotným počiatkom maľby.  Priam introspektívne kráča územím maľby a zastaví sa tam, kde cíti, že treba. Už len tým, že prešla k olejovým a naposledy aj akvarelovým farbám „utišuje“ nielen samotné maľovanie, ale prehlbuje citlivosť svojho vnímania a pozorovania. Jej maľby sú akoby záznamom týchto pozorovaní, ktoré ale nezachytávajú len to viditeľné, ale snažia sa dostať aj hlbšie k tomu, čo je pohľadu skryté. A právehľadanie „skrytého v obrazu“  v tom najpozitívnejšom slova zmysle v nej prebúdza univerzálnu maliarku. Takú, ktorá dokáže modelovať svoju maľbu tak, aby vo svojom obraze odhalila nám ostatným to nevidené a prehliadané. 

 

Beata Jablonská

 

MÁRIA ČOREJOVÁ
ZASĽÚBENÁ ZEM

Tvorba Márie Čorejovej patrí v rámci súčasného vizuálneho umenia k polohám uprednostňujúcim obsah pred (okázalou) formou. Využíva predovšetkým komorné médium kresby. Základom jej výtvarného prejavu je kresba tušom na papier, pričom sa však nevyhýba jej príležitostnému prenikaniu s inými umeleckými druhmi, napríklad s grafickým a produktovým dizajnom či digitálnou animáciou.

Kresba je pravdepodobne najstarší prostriedok zapisovania a zdieľania informácií. Prebieha zároveň s vznikom a usporiadavaním myšlienok. Často je záznamom samotného procesu myslenia. Nech sú obsahy akokoľvek intímne, zahmlené či subjektívne - citeľná bezprostrednosť, a čitateľná stopa tvorcu umožnuje zdieľať postup vytvárania obrazu v jeho najčistejšej podobe. 

V prípade Márie Čorejovej nemožno hovoriť o intuitívnej či spontánnej kresbe. Prednostne ťaží z inej esenciálnej kvality kresby, ktorou je komunikatívnosť. Takmer nikdy nepracuje s farbou, na vyjadrovanie jej stačí čierny tuš a biely papier. Keď bola nedávno požiadaná, aby do svojich prác pridala farbu, reagovala po svojom: použila šedý odtieň ceruzky. Tento výtvarný asketizmus má svoj dôvod - v grafikách Márie Čorejovej je prvoradý význam. Kresba je pre ňu samostatnou disciplínou, ktorá najlepšie vyhovuje jej snahe tlmočiť posolstvá prostredníctvom voľného narábania s obrazovým materiálom. Výsledný obraz je v jej podaní takmer “literárnym” útvarom. Spája a ohýba pojmy, komunikuje idey, kladie otázky, vyjadruje sa v metaforách. Pohybuje na viacerých poliach obrazotvornosti - od komplikovaných priestorových kompozícií, cez krajinárske motívy až po jednotlivú figúru. Obrazové “jednoaktovky” strieda s bohato priestorovo vybudovanými scénami

O čom najčastejšie Mária Čorejová hovorí? Napriek technickej nekomplikovanosti pôsobia jej obrazy ako námety (alebo zápletky) zložitých príbehov. Skúma otázky stretov ideológií, prítomnosť náboženských či rodových stereotypov v našich životoch, prvky absurdity zdedeného spoločenského usporiadania.Veľký priestor v autorkinej tvorbe dostáva otázka osobnej slobody a vnútorného života jednotlivca.Autorka sa v čase cyklicky vracia k istým problémom. Dlhodobo pracuje s kresťanskou symbolikou v podobe sakrálnych architektúr, priestorov, objektov a ich variácií. Dokonalým rezom rozpolené oltáre či chrámové lode prerastené lietajúcimi balónmi (napr. Okamih pravdy) nepôsobia nutne hereticky - v Máriinom úhľadnom podaní sú skôr zviditeľnenými predstavami, názormi a frustráciami “naivného” humanistu. Vyjadruje svoj pohľad na náboženské dogmy, zväzujúce pravidlá spoločnosti či cirkevné idoly (Vaše pravdy sú ako moje nálady, a.i.). Podobne sa stavia k viacerým témam západnej civilizácie a jej historickým reliktom v spoločnosti, estetike zbraní a vojny (Kráska), ale napríklad i k športu či poľovníctvu a ich spoločenským dopadom (napr. Drobné radosti z minulých dní, Lepšie miesto pre život). Neustále sa vracia k odvekému konfliktu toho, čo je pre človeka obrazom slobody (túžba lietať, slobodne sa pohybovať či myslieť) s tým, čo ho zväzuje či obmedzuje - vrátane jeho intímneho priestoru, vnútorného sveta psychiky či vlastného domova (Miesto duchov). 

Často si vyberá spôsob inštalácie, ktorý opakovanie motívov nepopiera, ale naopak zdôrazňuje. Vtedy celok obrazov vytvára príbehový celok, v ktorom je často spájacím momentom čierna voda / hmota pretekajúca priestorom. Prítomnosť dominantnej čiernej plochy nie je pre autorku iba pôsobivým výtvarným prvkom približujúcim jej kresbu k maliarskemu jazyku, ale častokrát je hlavným nositeľom ideovej náplne diela. Tvorí jeden z najzaujímavejších momentov autorkiných obrazov. Nie je totiž iba nositeľom negatívneho náboja sledovanej scény, naopak, kladie otázku, nakoľko je naše vnímanie ovplyvnené predsudkami a duálnym delením sveta na “dole a hore”, “čierne a biele”, “dobro a zlo”.  Akoby skúšala, kam sa dostaneme ich zamenením, prevrátením či úplným popretím opodstatnenosti týchto hodnotiacich kategórií. 

V súbore prác predstavenom na výstave Zasľúbená zem je autorkina pozornosť viac ako kedykoľvek predtým zameraná na aktuálne spoločenské témy. Všíma si najmä religiozitu, iracionalitu a jej rituálne odovzdávanie z generácie na generáciu. Tentoraz otvorene kritizuje.  Vytvára až mierne desivý kontrapunkt voči typickej nevinnej oslavnosti, ktorú náboženským rituálom bežne pripisujeme. Krst, svadba či sväté prijímanie sa odohrávajú za prítomnosti figúry zahalenej v pohlcujúcom čiernomrúchu. Akoby sme s týmito ochrannými úkonmi nevedomky prijímali tradíciu strachu, nedôvery v človeka, nevedomie a tmárstvo. Druhou polohou je popraskaná, ľudoprázdna krajina, ktorou preteká čierna rieka. Tá asinajviac referuje k stavu, ktorý nasleduje po vložení veľkých nádejí do veľkých slov. Či už sme na jednej, druhej alebo celkom inej strane pomyselnej ideologickej barikády. 

Mária Čorejová (1975) je vizuálna umelkyňa,j grafická dizajnérka a kultúrna manažérka. Okrem kresby sa vo voľnej tvorbe venuje aj maľbe, videu, objektu a inštalácii. Stojí za viacerými projektami podporujúcimi tvorbu a prezentáciu súčasného umenia a kultúry (Buryzone, Burundi, 13m3). 

 

Diana Majdáková


Alena Adamíková
Ležiace, spiace

 

Alena Adamíková (1972) je v rámci slovenskej maľby vnímaná ako žánrovo vyhranená autorka systematicky skúmajúca oblasť maliarskeho portrétu. Téma, ktorá je s maľovaním historicky (až organicky) spätá a teda sa v rámci vývoja umenia môže zdať dávno vyčerpaná, sa pre Adamíkovú stala spočiatku hlavnou oblasťou záujmu. Osobitosť autorkinho prístupu sa skrýva najmä v typoch zobrazení portrétovaných osôb: maľuje ich vo chvíľach, keď spia, ponárajú sa pod vodnú hladinu, klopia zrak alebo od diváka celkom odvracajú tvár. Rozširuje tak tradičné funkcie portrétu, ktorými sú dokumentácia fyzickej podoby a psychologizácia zobrazeného človeka. Skúmanie vnútornej krajiny portrétovaného je hlavnou kvalitou maliarskeho portrétu už od čias renesancie. Autorka však hľadá nové možnosti, ako túto konvenciu pre seba opäť problematizovať a nanovo uchopiť. Necháva sa pritom inšpirovať literárnymi alebo historickými postavami, útržkami príbehov a udalostí zo života portétovaného, alebo novými interpretáciami známych faktov, ktoré spája vo vlastných imaginatívnych rámcoch. Vymazaním primárnych rozlišujúcich znakov autorka nastoľuje otázky, pokiaľ je tvár ultimátnym odrazom charakteru a odkedy nás odvádza od skutočnej podstaty. Môže byť človek bez tváre vnímaný ako celistvá, rozpoznateľná bytosť? Čo všetko pripisujeme poznaniu (analýze) tváre druhého človeka? A čo pre nás znamená jej absencia?

Výstava Ležiace, spiace ukazuje viacero polôh Adamíkovej tvorby, kde sa objavujú vytýčené problémy v rôznych výsledných formách. Výraznou skupinou diel sú portréty ležiacich (spiacich) žien, v ktorých autorka hľadá hranice dôvernosti autora so zobrazovaným človekom a jeho (ne)komunikáciou s neznámym elementom v jeho priestore (divákom, návšteníkom galérie). Obraz spiaceho človeka nám môže byť rovnako vzdialený, ako blízky, bez jeho pohľadu strácame návod, ako k nemu pristúpiť a analyzovať danú situáciu. Podobnou stratégiou je v autorkiných dielach aj zaviazanie očí portrétovanej osoby alebo nahrádzanie tváre inými obrazovými prvkami - najčastejšie krajinou. Krajinomaľba výrazne určuje aj ďalšie (aktuálne) autorkine smerovanie, kedy si všíma najmä vzťah medzi portrétovanou osobou a jej okolím. Vnútorný svet žien a detí sa pre autorku zdá byť vysoko aktuálnou témou, zakódovanou do väčšiny jej prác aj v tejto oblasti. Svoje ženské hrdinky umiestňuje do prírodného prostredia (najčastejšie k stromom), čo umožňuje pomerne priamočiare symbolické čítanie mnohých z týchto obrazov.

 


BORIS Sirka
Fire walk with me

 

Boris Sirka (1981) patrí v rámci slovenskej mladej maľby k najcharakterovejším autorom. Zásadný preň je najmä zvolený tematický záber, ktorého možnosti neustále nanovo objavuje a posúva do nových rovín. Opakovane spracováva temné témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami, alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a tzv. vysokým umením. Pracuje v ohraničených, uzatvorených cykloch, ktorých zmeny znamenajú vždy striktný prechod medzi štýlmi, náhlu zmenu výtvarného vyjadrovania alebo techniky a novú tematickú oblasť. 

Na výstave Fire walk with me sú predstavené diela vybrané z posledných dvoch autorových sérií. Experimentuje v nich najmä s priestorom a utlmením predošlej príbehovosti vyjadrovanej postavami a dejom. Pohráva sa s kvalitami “bieleho šumu” VHS pásky, ktorý spôsobuje prelínanie viacerých časopriestorových rovín záznamu, alebo s bližšie nevysvetliteľnými úkazmi na nečakaných, vyľudnených miestach. Hororová desivosť sa vytráca v prospech jemnejšej, menej ilustratívnej tajomnosti. Sirkove obrazy sa mrazivo pohrávajú sa s ľudskou predstavivosťou, ktorá je hlavným producentom neidentifikovateľného strachu z nevideného, zmyslami iba tušeného sveta.


Výber 4 | Veľké veci

Galéria Schemnitz pre vás na prvý letný mesiac pripravila veľké veci. Výstava Výber IV. vám tentokrát nepredstaví iba najnovšie diela spolupracujúcich umelcov. Uvidíte na nej najlepšie a vo viacerých prípadoch i najväčšie veci, ktoré skrývali vo svojich ateliéroch. A garantujeme vám (minimálne) jedno mimoriadne prekvapenie.

Keďže sa výstava zameriava na monumentálnejšie polohy tvorby vybraných autorov, v galérii Schemnitz uvidíte iba časť nášho umeleckého tímu. Preto sme sa rozhodli výstavu tentokrát rozšíriť aj na územie kaviarne Art café, kde uvidíte najmä menšie formáty (grafiky, kresby, maľby). 

Na výstave Výber IV - Veľké veci v galérii Schemnitz sa objavia obrazy Doroty Sadovskej, Kristíny R. Mésároš, Patrície Koyšovej, Andrey Bartošovej a Adama Šakového. V komornejšej atmosfére Art café sa zas stretnete s dielami od dvojice Si-si (Boris Sirka a Erik Šille), Lucie Tallovej,  Kristíny R. Mésároš a Andrey Bartošovej.  

Výstavy prehľadového typu tvoria medzičlánok jednotlivých samostatných výstav umelcov galérie Schemnitz. Divákom poskytnú možnosť uvidieť vždy iný výber diel, ktoré sú aktuálne záujemcom k dispozícii aj komerčne. Galeristom zas umožnia načas prevetrať depozit a v medzičase sa pripraviť na samostatnú výstavu ďalšieho umelca/umelkyne, ktorým bude 18. júla Boris Sirka.  

Diana Majdáková


Vlk a baránok v skutočnosti nemôžu byť priateľmi. Ich mierové spolužitie je predstaviteľné len v mýtoch o raji. A ešte na maľbách Roberta Bielika.

Jeden z najznámejších slovenských maliarov súčasnosti Robert Bielik (1963) si svojou tvorbou vyslúžil uznanie tak odbornej, ako aj tej najširšej verejnosti. Záujem o jeho práce majú rovnako akademici i laici. Nebolo tomu vždy tak, pretože v čase jeho štúdia a tesne po ňom bol v móde celkom iný štýl maľby, než akému sa venoval on. Bielik však bol tvrdohlavý a úspech sa napokon dostavil. Jeho maľbu charakterizuje využitie staromajstrovských techník, figuratívnosť a realizmus. Námety sú často prekvapivé; spája dokopy neobvyklé prvky, „nízke“ kombinuje s „vysokým“, čo z neho činí postmoderného autora. 

V maľbách prezentovaných na výstave v Galérii Schemnitz (väčšina z nich vznikla špeciálne pre túto príležitosť) sa Bielik venuje motívu vlkov a oviec. Obe zvieratá v našom prostredí fungujú ako všeobecne zrozumiteľné (najmä kresťanské) symboly. Bielik s týmito navrstvenými obsahmi pracuje, niekedy ich schválne narúša, aby sa dopracoval k vlastnej výpovedi. Vlky aj ovce sa na plátnach vyskytujú samostatne, živé aj mŕtve, so svätožiarami na hlavách, tiché aj revúce. Sám autor sa prostredníctvom vlastného portrétu s nimi objavuje na obrazoch v milostnom objatí. Alebo ovce s vlkmi tvoria spoločné stádo, v ktorom existujú vedľa seba v pokojnom spolužití. 

Spojenie vlka a ovce symbolizuje všeobecne spojenie protikladov v jednote – spojenie, ktoré je ťažké dosiahnuť sám v sebe, a zrejme nemožné v rámci celého sveta. Všetky náboženské mýty sú príbehmi o pôvodnej harmónii, jednote, svete, kde neexistoval hriech, zlo ani dobro. Preto má aj názov výstavy napovedať, že ovce a vlky, ktoré maľuje Bielik, ešte nie sú tými ovcami a vlkmi, s ktorými sa spájajú kvality dobra alebo zla – sú to nevinné bytosti, podobne ako malé dieťa na triptychu, ktorý je tiež súčasťou výstavy. Strata tohto raja znamená vstup do duality, v ktorej všetci žijeme. Plátna na výstave nesú jasné posolstvo o túžbe, s ktorou sa môžeme všetci stotožniť – o túžbe prekonať dualitu a zakúsiť mier.

Alexandra Tamásová | kurátorka výstavy

 

Výber 3

Na výstave Výber 3 opäť do galérie prinášame novinky, ktoré sa nám za posledné obdobie podarilo nadobudnúť. Tešíme sa, že môžeme ohlásiť novú spoluprácu, ako aj nové obrazy od našich obľúbených autorov a tiež, že sme do výberu zaradili okrem maľby i grafické listy. Tie sa nachádzajú v prvej miestnosti, kde sa vytvorili tri zaujímavé spojenia. 


Trailer k filmu Sutúrama, ktorý bude mať premiéru pri otvorení rovnomennej výstavy Adama Šakového v galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici.


ADAM ŠAKOVÝ
SUTÚRAMA

 

Adam Šakový patrí k maliarom nastupujúcej generácie, ktorí maľbu prirodzene konfrontujú s technickým obrazom a možnosťami tzv. nových médií. V prípade Šakového je “druhým” médiom fotografia, ktorá vo svojej analógovej i digitalizovanej podobe zaujíma pozíciu formálneho predobrazu maľby už od čias hyperrealizmu a fotorealizmu 20. storočia. Neistota diváka v otázke použitej techniky pri tvorbe obrazov už nie je iba doménou maľby, v dobe počítačového 3D modelovania sa čoraz viac dotýka aj média fotografie, či dokonca filmu. Šakový sa pohybuje v prostredí oboch médií (maľby i fotografie) s istotou. Neustále zdokonaľuje techniky, ktoré vedú k iluzívnym momentom pri ich prelínaní. Prekonávanie špecifických prekážok zvolených médií a technológií prenosu sa stáva jeho ústredným umeleckým problémom. V divákovi cielene vyvoláva pochybnosti, či sa pozerá na maľbu fotografie, alebo na fotografiu namaľovaného - prípadne oboje naraz.

Výstava Sutúrama v galérii Schemnitz predstavuje najnovšie obrazy, v ktorých sa Šakový pustil do novej témy spracovania osobného fotografického archívu. Zámerne narába s fotografiou, ktorá vykazuje nedokonalosti v kompozícii alebo vo svetelnej expozícii. Obrazy navyše pri maľovaní vrství cez seba, evokujúc tým techniku dvojexpozície, ktorá často vzniká náhodne. Dosahuje tak dojem dejovosti, ktorá nastáva pri rekonštruovaní okamihov zachytených na plátne. Dešifrovanie jednotlivých plánov, priestorov a postáv sa stáva momentom, ktorý diváka vťahuje do hry a vyvoláva uňho pocit priamej účasti na vytváraní obrazu. Maľby Adama Šakového sa dajú chápať ako seriózna výskumná práca intermediálneho umelca, maliarska hra s klasickým trompe l’oeil, alebo snaha o dôslednú analýzu média fotografie prostredníctvom iného výtvarného prostriedku.

Otvorená vernisáž výstavy 7.marca o 19.hod.

Výstava potrvá od 8.marca do 21.apríla 2014

 

VÝBER 2
Prierezová výstava
z depozitu galérie 

 

Sprístupnenie depozitu galérie Schemnitz nazvané VÝBER 2 umožní záujemcom spoznať nové diela spolupracujúcich umelcov a urobiť si obraz o programovom zameraní galérie. Dnes má galéria v Banskej Štiavnici vo svojom portfóliu desať umelcov - prevažne maliarov mladej a strednej generácie, ktorých samostatné výstavy sú naplánované na celý budúci rok. 

Druhá spoločná výstava je výberom z ateliérov umelcov, ktoré sme navštevovali v poslednom období. Zloženie výstavy je viac-menej náhodné, miestami spája nespojiteľné a občas ukazuje, že aj rôznymi cestami sa dá dôjsť k podobnému výsledku. Veríme, že vzájomná blízkosť rôznorodých diel vytvorí v galérii podnetnú atmosféru a priláka do galérie široké spektrum návštevníkov.  

Vystavené budú diela Aleny Adamíkovej, Andrey Bartošovej, Roberta Bielika, Evy Činčalovej, Patrície Koyšovej,  Kristíny Mésároš, Doroty Sadovskej, Borisa Sirku, Adama Šakového, Lucie Tallovej.  

Výstavy prehľadového typu budú vždy tvoriť medzičlánok jednotlivých samostatných výstav galérie Schemnitz. Divákom poskytnú možnosť uvidieť tam vždy iný výber diel, ktoré sú aktuálne záujemcom k dispozícii aj komerčne. Galeristom zas umožnia načas prevetrať depozit a v medzičase sa pripraviť na samostatnú výstavu ďalšieho umelca/umelkyne.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 14.februára 2014 o 19.hodine.


PATRÍCIA KOYŠOVÁ
ŤAŽKÉ ĽAHKOSTI
HEAVY LIGHTNESS

 

Obrazy na výstave Ťažké ľahkosti sú ďalším rozvíjaním maľby vzduchom, ktorá autorke otvára stále nové možnosti alebo, ako sama hovorí, výzvy. V novom cykle malieb sa oblúkom vracia k dvom výtvarným témam, ktoré spracúvala už v minulosti. Prvou z nich je séria pracujúca s vizualitou krvného obrazu nadväzujúca na starší cyklus Cum grano salis. Autorka si pri práci na obrazoch nového cyklu Hľadanie dokonalého tvaru vytýčila cestu, ktorú plánuje nasledovať v nasledujúcom období a vo výsledku presiahnuť do väčších maliarskych i priestorových realizácií. Komorný formát obrazov v galérii Schemnitz (90x105cm) umožňuje takpovediac sledovať počiatočnú fázu skúmania, ktorá (nie bez nadväznosti na minulé skúsenosti) u Patrície Košovej obykle prerastie do dlhodobého výtvarného programu ústiaceho k monumentálnym výstupom. 

Druhou témou, ktorú autorka po čase znova rozvíja, je barok. Vracia sa k dojmu ľahkosti, vzdušnosti a zároveň komplikovanosti tvarov evokujúcich barokové (či rokokové) narábanie s iluzívnou ornamentálnosťou, pohyby drapérií, ostré zlomy svetla či dynamiku architektúry. Nadväzuje na princípy, ktoré si osvojila pri tvorbe najvýraznejších diel z roku 2010 (prezentovaných na samostatnej výstave Evolution of a star, SODA gallery, Bratislava). Maliarske postupy odkazujúce  k historickým koreňom vizuálnej pamäte paradoxne dosahuje používaním industriálnych nástrojov a techník. Zvláštne napätie medzi tradíciou a experimentom, prekonávaním fyzických prekážok pri tvorbe a čistým, minimalistickým (naoko “ľahkým”) vizuálnym jazykom, sa pri uvažovaní o Patríciinej maľbe javia ako jej zásadné kvality. Návraty k istýmmotívom z osobnej i všeobecnej histórie sú autorkiným estetickým hľadaním nových ciest pre podporu otvorenej imaginácie pri vnímaní (nielen) jej obrazov. 

Výstava potrvá do 10.februára 2014.


VÝBER / SELECTION I.

 

Symbolické otvorenie depozitu galérie Schemnitz nazvané jednoducho VÝBER I. umožní záujemcom spoznať diela spolupracujúcich umelcov a urobiť si obraz o budúcom programovom zameraní galérie. Už dnes má nová galéria v Banskej Štiavnici vo svojom portfóliu sedem umelcov - prevažne maliarov mladej generácie, ktorých samostatné výstavy sú naplánované na celý budúci rok. 

Prvá spoločná výstava je výberom z ateliérov umelcov, ktoré sme navštevovali v posledných týždňoch. Zloženie výstavy je viac-menej náhodné, miestami spája nespojiteľné a občas ukazuje, že aj rôznymi cestami sa dá dôjsť k podobnému výsledku. Napriek tomu (či práve preto) veríme, že bude divácky atraktívna a vzájomná blízkosť rôznorodých diel vytvorí v galérii podnetnú atmosféru. 

Vystavené budú diela Aleny Adamíkovej, Roberta Bielika, Patrície Koyšovej, Kristíny Mésároš, Borisa Sirku, Adama Šakového a Lucie Tallovej.  

Výstavy prehľadového typu budú vždy tvoriť medzičlánok jednotlivých samostatných výstav galérie Schemnitz. Divákom poskytnú možnosť uvidieť tam vždy iný výber diel, ktoré sú aktuálne záujemcom k dispozícii aj pre komerčné účely. Galeristom zas umožnia načas prevetrať depozit a v medzičase sa pripraviť na samostatnú výstavu ďalšieho umelca/umelkyne.

Výstava potrvá do 3.1.2013. Srdečne pozývame.

 

Kristína R.Mésároš 
Pod povrchom
Under the surface

 

Na samostatnej predajnej výstave Kristíny R. Mésároš s názvom "Pod povrchom" predstavujeme najmä nové práce, ktoré otvárajú ďalší z výrazných cyklov autorkinej tvorby. Svoj obľúbený motív vody si v posledných obrazoch “ohmatáva” bližšie a obracia naň celú svoju pozornosť. V úsporne rozohraných etudách ako skok do vody, plávanie pod hladinou, či váhanie pred skokom, opäť pracuje s interakciou človeka a prírody (elementu vody), tentokrát však bez potreby fantazijného symbolizmu a naratívnosti. Zároveň dáva divákovi možnosť nechať sa pohltiť vizuálnym pôžitkom výborne zvládnutej realistickej maľby. 

Výstava potrvá do 9.decembra 2013

 

Filmový portrét slovenskej výtvarníčky Kristíny R. Mésároš z produkcie banskoštiavnickej galérie Schemnitz. Účinkovali: Kristína R. Mésároš, Diana Majdáková. Námet a produkcia: Ivan Ladziansky. Kamera: Peter Kováč. Hudba a zvuk: Matej Štesko. Scenár, strih a réžia: Marek Janičík. © FAJNDIZAJN s.r.o. Banská Štiavnica